މިއަދު މަތިންދާބޯޓަކުން ޅ. ކުރެންދޫގެ މަތިން ދަތުރު ކޮށްފި ނަމަ ފެނިގެންދާނީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. އެރަށުގެ ކުދި ބޮޑު ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާއެވެ. އެއީ އެރަށުގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޓާފް ބޯޅަ ދަނޑުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެެވެ.

ކޮފީ މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ތިބި އެކުވެރިންތަކެއްގެ ބޮލަށް އައި ހިޔާލެއް ރަށުގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ އެކަމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލި ހިސާބުންނެވެ. ކުރެންދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާާ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު އުފެއްދި "ޓާފް ކޮމިޓީ" އާއެކު ދެން ފެށީ ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

"ޓާފް ކޮމިޓީ"ގެ ރައީސް އިބްރާހިިމް އާތިފް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިިދާޅުވީ ކުރެންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާާފް އެޅުމަށް ފަންޑު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެ ފަންޑަށް ފައިސާ ދީފައި ވަނީ މުޅިންވެސް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ފަންޑަށް ލިިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ފޭސް އެކެއްގެ މަސައްކަތަށް ވީއިރު އެ ފޭސްގައި ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާ ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައި ނުވެއެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށް އޮތް މަސައްކަތްތަކީ ދަނޑުގެ ލައިޓިން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ދަނޑުގެ ވަށައިގެން ސިޑިބަރި ޖެހުމާއި ރޮސްޓްރަމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިއީ ފޭސް ދޭއްގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމޭ އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 2.5-3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެެން ކަމުން ދަނޑުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އަދިވެސް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ފަންޑަށް އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރެންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި މިހާރު ޓާފް އަޅާ ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެ ދަނޑުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތައް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު އެ ދަނޑަށް ބައިނަލްއަގްވާާމީ ސަމާލުކަންވެސް މިވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން މުނިފޫހިފިލުމުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ މަގުބޫލު "ޔުނިލެޑް" ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ އެ ދަނޑުގެ ރީތިކަމާމެދު ޝުއޫރުފާޅުކޮށް ފޮޓޯ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތާ މެދު މިއަދު މުޅި ދިވެހި ރާއްޖެވެސް ފަހުރުވެރިވެއެވެ. ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ދަނޑު ހަދަން ފައިސާ ދިނީ ވެސް ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ކުރިން ދަނޑުގައި ހުރި ވިނަތަކާއި ގާތައް ސާފު ކުރީވެސް ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ. ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ކުރީވެސް ހަމަ ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތަރައްގީ ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ކުރެންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި އެ ތަރައްގީ ހޯދާފައި މިވަނީ އަމިއްލައަށް ނިކުމެ ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ދައްކާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުން އުމްރާނީ ތަރައްގީ ހޯދުމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ އެހެން ރަށްތަކުގެ މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށެވެ.

ކުރެންދޫގައި އެކަނި 9 ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގައެވެ. އެ ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި އެކި އެކި މުުބާރާތްތައްވެސް ބާއްވައެވެ. ޒުވާން ކުޅުންތެރިން މިހާރުވެސް އެރަށުގެ ކްލަބުތަކަށް ކުޅެމުންދާއިރު މި ދަނޑާއެކު އެ ރަށުގެ ފުޓުބޯޅަ އާ އުސްމިންތަކަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ނޯޓް: ކުރެންދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކައުންޓު ނަމްބަރު 7705700333004 އަށް ފައިސާ ޖަމާ ކޮށްދިނުމުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ޖޖ

  ކޮބާޗަކޮއެމެން ފޮނިބުރިވަމުންދުވެބަލަ
  ޢެއްކަމެއްވެސް ވޭތަ

 2. ޖަަސްޓް

  ކޮބާ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި ކުދި އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށު މީހުން ވެސް އެމެންގެ ރަށް ތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަަކައި ކުރާ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯރޑް ފޮތަށް އެރީއޭ އިޓްސް ޖަސްޓް އެނަދަރ ލަކީ ޓުވިސްޑޭ އޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ޖަސްޓް މަހަށް ދޭ ޖަސްޓް މަހަށް ދޭ ޖަސްޓް މަހަށް ދޭ..

  • ާާއާސި

   ކްރެޑިޓްކާނެ ކަމެއް ނެތް... ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް

  • ޖަސްޓް 2-2

   މަމެން މަހަށް ގޮސްގެން ހޯދި ރުފިޔާ ވެސް ވާނެ ހަދިޔާ ކޮއްފަ. ޖަސްޓް އަށް ހީވަނީތަ މަހަށް ގޮސްގެން މާގިން ރުފިޔާ ލިބޭ. ހަމަ ދާނީ މަހަށް މަހަށް ގޮސް ގޮސްސަ ޓްވީޓް ކުރާނީ.

 3. ފެއިލިޔަރ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައު ޓާރފް ދަނޑު ތައް ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި އަޅާ އަދި ދަ ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި މީހުން ސެންސްލެސް ކަން ކުރާތީވެ އެފަދަ ސެންސްލެސް ކަންކަމުން އެމެން ދުރުކޮށް ދުނިޔެ ބިނާ ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އެމެން އުޅޭ ގޮތް ހަދަނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެކަނިއޭ ދޯ. ޑޯންޓް ގޯ ލުކް އެޓް މީ ވިދް ދެޓް ލުކް އިން ޔުއަރ އައިޒް ޔޫ ރިއަލީ ކާންޓް ވިން ފްރޮމް އަސް އައި ޓޯލްޑް ޔޫ ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ފައިވް ތައުޒަންް ޓައިމްސް ޔޫއާރ އަ ފެއިލިއަރ، ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ޔޫ ވޮނާ މީ ޓު ސޭ ޔޫއާރ އަ ފެއިލިޔަރ ޔޫ ލުކިންގް އިންސޭން ލުކިންގް އެޓް މީ. ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ދެޓް ޔޫ އާރ އަ ފެއިލިއަރ އެން ގޮނާ ބީ އަ ފެއިލިއަރ ފެއިލިއަރ ފެއިލިއަރ ޔޭއް ޔޭއް ޔޭއް ހަހަހާހާހާ ހަހަހަހާހާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 4. ކަމާވާ

  ދެން ތިރަށުގެ ޖޯލިފަތި ތައް ކައިރި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށާއި އަލށް ހެދި ބީޗު ރީތިކޮށް ރަށުތެރެއާއި ބީޗުތައް ކުނިބުނިން ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާ..އެއިރުން ކަމެއްވީ ކަމަށް ވާނީ..

 5. ޖޮއްބެ

  ހެހެހެ ހީވަނީ މިސްކިތު ދޫލައެއްހެން.....!!!?

  • ވަރަށް ވާހަކަ?

   ޖޭވީ ދޯ؟ ތިހެން ވެސް ވާނެ. ހަޖަމް ޕްލީޒް?

 6. ޕިސްޕިސް

  އެތައް ބައެއް މިރާއްޖޭގައި ވަގުތު ނިއުސް މެދުވެރިކޮށް ބަލިތަކައް ފަރުވާ ނުކުރެވިގެން އެހީއައް އެދެމުން ދާއިރު އެހީނުދި ކުޅީވަރައް ބަލާބަލަ އެހީވާވަރު

 7. ވެންއިޓް

  ކުރެންދޫ ޒުވާނުން އެޅި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަމާލުކަން އެލިބުނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެ ދިން ދީލަތި އެހީގެ ސަބަބުން ކަން އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކޭ. ރައްޔިތުން ނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ހުރި ކަންކަމުގަިއ ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން ނޯ ލިމިޓް އިން ދަ އެސިސްޓެންސް ނޯ ލިމިޓް އޮން އިޓް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޔޫ ވިލް ބީ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް އޯޕަން އަޕް ޔުއަރ މައިންޑް އެން ގިވް ޔުއަރ ހޭންޑް ޓު ޕިންކީސް. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ދެއަރ އިޒް ނޯ ރިޖެކްޝަންސް ވޮންޓް ޔޫ ޓްރައި އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޓްރައި އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ވޮންޓް ޔޫ ޓްރައި އެން ސޭ ހައި ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 8. ވެންއިޓް

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ދީގެންނޭ ޅ. ކުރެންދޫގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޓާރފް ދަނޑެއް އެއޮތީ އަޅާ ނިންމާފައި ދޯ. ތަމެން ގެ ވެރިކަމުގައި ނުވި ދޯ މިކަމެއް މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ނޯ ލިމިޓް އިން ގިވްއިން ފޯރ ކަންޓްރީ ބެނެފިޓެޑް ފެސިލިޓީސް. ބަޓް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑީބީ އާއި ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް ވެގެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލީ ދޯ. އޯޕަން އަޕް ޔުއަރ މައިންޑް ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް އަދި ޑީބީ މެން އެއީ ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުންނޭ ވެން އިޓް ކަމްސްޓު ޔޫ ޑޯންބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަސް ޓު ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ޑާންސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ދެއަރ އިޒް ނޯ ބްލެސިންގް ޑޯން ބީ ބްލައިންޑް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ކަމްސް ޓު ޔޫ..

  • މަ މިއު މަ

   ތަމެން ސަރުކާރުން 1 ރުފިޔާ ނުދިންނަމަވެސް އެ ދަނޑު އެޅީސް!

 9. ށަމްސު

  ތީ ބިޑަށްލައިގެން ކުރިކަމެއްނަމަ 20 މިލިޔަންގެ މިކޮޅަކުން ނުކަތާނެ.

 10. ޓުރަކޭ

  އަތުގަ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޓެކްސްއަށް މާލެއަށް ޖެހިގެން ހުންނަ ރަށްރަށް ވިއްކާފަލިބޭހާއެއްޗަކާއި ރައްޔިތުންގެނަމުގަ ނަގާހާ ލޯޮނެއް މާލެއަށްދީފަ އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ދަނޑުހެދީމަ އެއީ ހަމަ ހައިރާންވާންޖެހޭނެކަމެއް.

 11. މުހައްމަދު

  މީހުރިހާރައްޔިޔުންގެ މަސައްކަތް ޕާޓީ ނުވައްދާ

  • ހެހެ

   މިކަމަށް ސިޔާސީ ނުވައްދާ އެއީ ބައެއްގެ ބުރަމަސައްކަތް

 12. އަހުމަދު

  މޫދުގައި ބޯޅަ ހޮވާ ކުދިން ބޭނުންވާނެ ދެއްތޯ.

  • އޭނަ

   ހިއެއްނުވޭ ފެންސް ޖެހީމަ އެހާ ގިނައިން މޫދަށް ބޯޅަ ދާނެހެން

  • ނޯ

   ކުރީގެ ރަސްފަންނު މާޒިޔާ ދަނޑުގަ އޮންނަ ކަހަލަ ދަގަނޑު ފެންސެއް ލީމަ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

  • ޒަވިޔަނި

   ބޭނުމެއްނުވާނެ.. ކަލޭ އަންނަންވީނު ބޯޅަ ހޮވައިދޭން. ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ އަންގާލާނަން

 13. ލޖ

  މީ ރައްޔިތުން ކީއްކުރަން ކުރި ކަމެއްބާ. ސަރުކާރުން ކޮއްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ރައްޔިތުން ކުރުމުގެ ޘަޤާފަތް އަނެއްކާ އަށަގަންނަނީބާ. ތިޔަ ފަންޑަށް ފައިސަދިން ގޮތްތައްވެސް ބަލަން ބޭނުން. މިއަކީ ބަޔަލު ކުރާނެ ޒާތުގެ ކަމެއްނޫން .

 14. ކުރެންދޫގޮމަ

  ހަޖަމު ނުވަާ ބަޔަކަށް ހަޖަމު ނުވިޔަސް "ތިޔައީ ހުވަފެނެކޭ، ތިޔަކަމެއް ނުވާނެޔޭ" ބުންޏަސް،ކުރެންދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅު ކުރެއްވީތީ އެއޮތީ އެކަން ވެފަ ދެއްތޯ.....! މާޝާﷲ..........!!!!!!

 15. ތިޔޭ

  ރަނގަޅު.. އެބައެއްގެ ރަށުގައި ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ، މަސައްކަތް ކުރީމަ ވާނެ

 16. ޓޭކްއޮންމީ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކޮށްލަނީ ކުރެންދޫ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ދީގެން އެޅި ޓާރފް ދަނޑުން ނޭ މިހާރު އެއޮތީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯރޑް ފޮތަށް އަރާފައޭ ތަމެން ދެން ކުރެންދޫ އިން ވޯޓެއް ހޯދަން އުޅުން ހަނދާން ނައްތާލާ ސީލާން އުޅުނިއްޔާ މާތާހިރު ވާނެ އެއް ނޫންތޭ ދޯ ސީލަ ބަލަ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ ދޯ. އައި ޑޯން ވަޓް ޓު ސޭ އައި ހޭވް ޓު ސޭ އިޓް އެނީވޭ މިލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑު ކަމުން ދޯ މަމެން ޕިންކީސް އާރ ދަ ތިންގްސް ހުރިހާ ކުދިން ގޮޓް ޓު ރިމެމްބަރ ސްޓާރޓިންގް ޓު ގިވް އިން ލާރޖް ކޮށް ޓާރފް ދަނޑު އަޅާނެ ފައިސާ އަވަހަށް ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ޕިންކީން އަތުހިފަންވީއޭ އިނގޭތޭ ކުދިންނޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި ހިފާ ހިފާ ހިފާ ޓޭކްއޮންމީ ޓޭކްއޮންމީ ޓޭކްއޮންމީ ޓޭކްމީއޮން ޓޭކްމީ އޮން އައި ވިލްބީ ދަ ވަން ވިދް ޔޫ ފޯރ އެވަރ.

 17. އާލިމް / މާލެ

  ހަމަ ތިހާ ނަލަ ރީތި ޓާފް ދަނޑެއް ހަމަ ތިއަތޮޅު ނައިފަރުގައި ވެސް ވަނީ އަޅާފައި.

 18. ޓަކި މޫނާ

  މިކަހަލަ އެކުވެރި މަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަރަށް އުފާވޭ. އެކަމު ކީއްކުރާނީ، ފާޑެއްގެ ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް މިތަނަކަށް ގެނައިފަހުން މި ޤައުމު މިއޮތީ ދުވަހަކުވެސް ބައި ބައި ނުވާ ވަރަށް މިއަދު ބައިވެފަ. ?

 19. އާލިމް / މާލެ

  ކުރެންދޫގެ ދަނޑު އަދި ވަނީ ހަމައެކަނި ޓާފް ފަތުރާފައި. އެތަނަށް އަދި ވެލި ، ރަބަރު ވެސް އަޅަންޖެހޭ. އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ދަނޑުތައް އަޅާ އެބަ. މިހާ ފޯރި އަރުވާތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންތާ ވާނީ ، އާ ކުކުޅަކަށް ގާބިހެއް އެޅޭތީ. އަދި މިއުޅެނީ ބިސް ރަނގަޅަށް ބޭރުނުވެ.

 20. ކާލު

  ތަމެން ނޭ މަމެންނޭ ކިޔާނެކަމެން ނެތް. މިވެސް ރަނގަލުކަމެެއް. ކޮންމެބަޔަކު އިސްނަގައިގެންކުރިނަމަވެސް. ތަމެން ތަޅާނީ ހުސްއަނގަ، ދެންބަޔަކަށް ކޮންކުރީޓް ތރައްގީގެ ލާރިގަނޑެއްދީފަ ފުއްޕާފަތިބޭ. ރާއްޖޭގެތަރައްގީއޭ ނުކިޔާ، މާލެގެކޮންކުރިޓޭ ކިޔާ.

 21. ޔޫތް ސިޓީ

  ކުރެންދޫ މީހުން ނޫނަސް ލާރި ދިން އެވާހަކަ މައުލޫމާތައް ޓަކާ ބުނެލީ