ކަޒާން އެރީނާ

ޖާގަ: 45،000
އަގު: 439.7 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: 2013 ވަނަ އަހަރު

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ފްރާންސް - އޮސްޓްރޭލިއާ (16 ޖޫން) ، އީރާން - ސްޕެއިން (20 ޖޫން) ، ޕޮލެންޑް - ކޮލަމްބިޔާ (24 ޖޫން) ، ދެކުނު ކޮރެޔާ - ޖަރުމަނު (27 ޖޫން) ، ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް އަދި ކުއާޓާފައިނަލް މެޗެއް.

އެކަޓެރިންބާގް އެރީނާ

ޖާގަ: 35،000
އަގު: 215 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: ޑިސެމްބަރު 2017 (އެންމެ ފުރަތަމަ 1957 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ފަހު)

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: މިސްރު - އުރުގުއޭ (ޖޫން 15 ޖޫން) ، ފްރާންސް - ޕެރޫ (21 ޖޫން) ، ޖަޕާން - ސެނެގާލް (24 ޖޫން) ، މެކްސިކޯ - ސްވިޑެން (27 ޖޫން)

ފިޝްޓް ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 48،000
އަގު: 519 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: ޑިސެމްބަރު 2015

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ޕޯޗުގަލް - ސްޕެއިން (15 ޖޫން) ، ބެލްޖިއަމް - ޕެނަމާ (18 ޖޫން) ، ޖާމަނީ - ސްވިޑެން (23 ޖޫން) ، އޮސްޓްރޭލިއާ - ޕެރޫ (26 ޖޫން)، ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް އަދި ކުއާޓާފައިނަލް މެޗެއް.

ކަލިއިންގްރާޑް ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 35،000
އަގު: 300 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ކްރޮއޭޝިއާ - ނައިޖީރިޔާ (16 ޖޫން) ، ސާބިއާ - ސްވިޒަލޭންޑް (22 ޖޫން) ، ސްޕެއިން - މޮރޮކޯ (25 ޖޫން) ، އިންގްލޭންޑް - ބެލްޖިއަމް (28 ޖޫން)

ސްޕާޓަކް ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 45،000
އަގު: 430 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: އާޖެންޓީނާ - އައިސްލޭންޑް (16 ޖޫން)، ޕޮލެންޑް - ސެނެގާލް (19 ޖޫން) ، ބެލްޖިއަމް - ޓިއުނީޝިޔާ (23 ޖޫން)، ސާބިއާ - ބްރެޒިލް (27 ޖޫން)، ދެވަނަ ބުރުގެ އެއް މެޗު.

ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 80،000
އަގު: 400 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: ޖޫން 2017

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ރަޝިޔާ - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ (14 ޖޫން)، ޖާމަނީ - މެކްސިކޯ (17 ޖޫން)، ޕޯޗުގަލް - މޮރޮކޯ (20 ޖޫން)، ޑެންމާކް - ފްރާންސް (26 ޖޫން)

ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑް ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 45،000
އަގު: 290 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ : 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ސްވިޑެން - ދެކުނު ކޮރެޔާ (18 ޖޫން)، އާޖެންޓީނާ ކްރޮއޭޝިއާ (21 ޖޫން) ، އިންގްލޭންޑް - ޕެނަމާ (24 ޖޫން)، ސްވިޒަލޭންޑް - ކޮސްޓަރީކާ (27 ޖޫން)، ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް އަދި ކުއާޓާފައިނަލް މެޗެއް.

ރޮސްޓޮވް އެރީނާ

ޖާގަ: 45،000
އަގު: 330 މިލއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ބްރެޒިލް - ސްވިޒަލޭންޑް (17 ޖޫން)، އުރުގުއޭ - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ (20 ޖޫން)، ދެކުނު ކޮރެޔާ - މެކްސިކޯ (23 ޖޫން)، އައިސްލޭންޑް - ކްރޮއޭޝިއާ (26 ޖޫން) އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗެއް.

ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގް ސްޓޭޑިއަމް

ޖާގަ: 67،000
އަގު: 1.5 ބިލިއަން (ލަފާކުރެވޭ އަގު)
ހުޅުވީ: އޭޕްރީލް 2017

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: މޮރޮކޯ - އީރާން (15 ޖޫން)، ރަޝިޔާ - މިސްރު (19 ޖޫން)، ބްރެޒިލް - ކޮސްޓަރީކާ (22 ޖޫން)، ނައިޖީރިޔާ - އާޖެންޓީނާ (26 ޖޫން) އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗަކާއި، ސެމީފައިނަލްގެ އިތުރުން ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗު.

ސަމާރާ އެރީނާ

ޖާގަ: 45،000
އަގު: 320 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ކޮސްޓަރީކާ - ސާބިޔާ (17 ޖޫން)، ޑެންމާކް - އޮސްޓްރޭލިޔާ (21 ޖޫން)، އުރުގުއޭ - ރަޝިޔާ (25 ޖޫން)، ސެނެގާލް - ކޮލަމްބިޔާ (28 ޖޫން) އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗަކާއި ކުއާޓާފައިނަލް މެޗެއް.

މޮރްޑޯވިއާ އެރީނާ

ޖާގަ: 44،000
އަގު: 300 މިލިއަން
ހުޅުވީ: 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ޕެރޫ - ޑެންމާކް (16 ޖޫން)، ކޮލަމްބިޔާ - ޖަޕާން (19 ޖޫން)، އީރާން - ޕޯޗުގަލް (25 ޖޫން)، ޕެނަމާ - ޓިއުނީޝިޔާ (28 ޖޫން)

ވޮލްގޯގްރަޑް އެރީނާ

ޖާގަ: 45،000
އަގު:280 މިލިއަން ޑޮލަރު
ހުޅުވީ: 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ މެޗުތައް: ޓިއުނީޝިއާ - އިންގްލޭންޑް (18 ޖޫން)، ނައިޖީރިޔާ - އައިސްލޭންޑް (22 ޖޫން)، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ - މިސްރު (25 ޖޫން)، ޖަޕާން - ޕޮލެންޑް (28 ޖޫން)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު