00:01 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލްގެ އިވެންޓް ނިންމާލައިފި.

23:55 އަމީން ފަހްމީ
23:54 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސް އޮކްޓޯބަރ 27 ގައި ޕްރީއޯޑަރ ކުރެވޭނެ. ވިއްކަން ފަށަނީ ނޮވެމްބަރ 3 ގައި.

23:53 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސްގެ 64 ޖީބީ ވިއްކަނީ 999 ޑޮލަރަށް.

23:51 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސް ފާސްޓް ޗާޖިންގް ސަޕޯޓް ކުރާނެ.

23:50 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލްއިން އައިފޯން އެކްސްގައި ހިމެނޭ ވަޔަލެސް ޗާޖިންގ އަށް ކިޔަނީ "އެއާޕަވަރ".

23:50 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން އެކްސް 64 ޖީބީ ފޯނެއްގެ އަގަކީ 999 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (15405 ރުފިޔާ)

23:49 އަމީން ފަހްމީ
23:48 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލް އިން ވަޔަލެސް ޗާޖިންގ މެޓެއް ދައްކާލައިފި. އެ މެޓުގެ އެހީގައި އައިފޯން، އެޕަލް ވޮޗް އަދި އެޕަލް އެއާޕޮޑްސް އެއްފަހަރާ ޗާޖްކޮށްލެވޭނެ.

23:47 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސް ވަޔަލެސް ޗާޖިންގ ސަޕޯޓް ކުރާނެ.

23:45 އަމީން ފަހްމީ

ފިލް: އައިފޯން އެކްސްގެ ބެޓެރީ އައިފޯން 7 އަށްވުރެ އިތުރަށް 2 ގަޑިއިރު ހިފަހައްޓާނެ.

23:44 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސްގެ ކުރިމަތީގައި ވާ ކެމެރާއިންވެސް ޕޯޓްރެއިޓް މޯޑް ސެލްފީ ނަގާލެވޭނެ.

23:42 އަމީން ފަހްމީ
23:41 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސްގައި ހިމެނެނީ އާ 12 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެއް. ދެ ކެމެރާގައިވެސް  އޯއައިއެސް ހިމެނޭ.

23:36 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީއަށް ފޮޓޯއަކުން އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ.

23:34 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސް އިން މޫނު ދެނެގަންނަނީ ފޯނުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގިނަ ސެންސަރ ތަކެއްގެ އެހީގައި.

23:32 އަމީން ފަހްމީ

ފިލް ޝިލާ: އައިފޯން އެކްސް އަށް ބަލާލުމުން އައިފޯން އަންލޮކް ކުރެވޭނެ. މިއީ ފޭސް އައިޑީ.

23:29 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސްގައި އެޗްޑީއާރ ވެސް ސަޕޯޓްކުރާނެ.

23:28 އަމީން ފަހްމީ
23:27 އަމީން ފަހްމީ

މިއީ އައިފޯނެއްގައި ހިމެނުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޜިޒޮލިއުޝަން ބޮޑު ޑިސްޕްލޭ

23:26 އަމީން ފަހްމީ
23:25 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯންގައި ހިމެނޭނީ ސުޕަރ ރެޓިނާ އޯލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑިސްޕްލޭއެއް.

23:24 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން އެކްސް ގައި ހިމެނެނީ އެލުމިނިއަމްގެ ބަދަލުގައި ސާޖިކަަލް ގްރޭޑްގެ ސްޓީލް

23:22 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން އެކްސްގައި ހޯމް ބަޓަންއެއް ނީންނާނެ.

23:22 އަމީން ފަހްމީ
23:20 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން އެކްސްގެ ސްޕޭސް ގްރޭ އާއި ސިލްވާ ކުލަ ނެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

23:19 އާދަމް ނަވާޒް
23:19 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން އެކްސް ލޯންޗް ކޮށްފި.

23:18 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސް އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރެވެން ފެށޭނީ ސެޕްޓެމްބަރ 15 ގައި.  ވިއްކަން ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 22 ގައި.

23:17 އަމީން ފަހްމީ
23:17 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ އަގަކީ 799 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (12321 ރުފިޔާ)

23:17 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 ވިއްކަން ފަށަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ގައި. މި މަހު 15 ގައި ޕްރީއޯޑަރ ކުރެވޭނެ.

23:16 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން 8 ގެ 64 ޖީބީ ފޯނެއްގެ އަގަކީ 699 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (10679 ރުފިޔާ)

23:15 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 ގައި ބްލޫޓޫތް 5 އަދި އެލްޓީއީ އެޑްވާންސްޑް ހިމެނޭނެ.

23:14 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގައި ވަޔަލެސް ޗާޖިން ހިމެނޭނެ.

23:14 އާދަމް ނަވާޒް
23:11 އަމީން ފަހްމީ
23:11 އަމީން ފަހްމީ

ފިލް ޝިލާ: އައިފޯން 8 ވަނީ އާގުމެންޓެޑް ރިއާލިޓީ (އޭއާރު) އަށް ފައްކާކުރެވިފައި.

23:09 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 އިން 4ކޭ ވީޑިއޯ 60 އެފްޕީއެސްގަި ނަގާލެވޭނެ. އަދި ފުލް އެޗްޑީ 240 އެފްޕީއެސްގައި ނަގާލެވޭނެ.

23:07 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 ގައި ހިމެނެނީ އާ 12 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެއް.

23:06 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 ގެ ދެ ވާޝަންގައިވެސް އޯއައިއެސް ހިމެނޭނެ.

23:02 އަމީން ފަހްމީ

އޭ 11 ޗިޕްސެޓުގައި ފޮޓޯއަށް ހާއްސަ އިމޭޖް ސިގްނަލް ޕޮސެސާއެއް ހިމެނޭނެ.

23:00 އަމީން ފަހްމީ
23:00 އަމީން ފަހްމީ

އައިފޯން 8 ގައި ހިމެނޭނީ އެޕަލްގެ އޭ 11 ބަޔޮނިކް ޗިޕް

23:00 އާދަމް ނަވާޒް

އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސްގެ ތިން ކުލަ ނެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެއީ ސިލްވާ، ސްޕޭސް ގްރޭ އަދި ގޯލްޑް.

22:57 އާދަމް ނަވާޒް

ގްލާސް ބެކް އާއި ވަޔަލެސް ޗާޖިން އާއި އެކު އައިފޯން-8 އާއި އައިފޯން-8 ޕްލަސް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

22:56 އާދަމް ނަވާޒް
22:55 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލް ޓީވީގެ 32 ގީބީގެ ވާޝަން ވިއްކާނީ 179 ޑޮލަރަށް، އަދި 64 ޖީބީގެ ވާޝަން 199 ޑޮލަރަށް.

 

22:55 އާދަމް ނަވާޒް

އާއައިފޯން ތަޢާރަފް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ.

22:47 އަމީން ފަހްމީ

އެޑީ ކިޔު: އެޕަލް ޓީވީގައި ހިމެނޭނީ އެޕަލްގެ އޭ10 އެކްސް ފިޔުޝަން ޗިޕް.

22:45 އަމީން ފަހްމީ
22:44 އަމީން ފަހްމީ

އެޑީ ކިޔު: އާ އެޕަލް ޓީވީގައި 4ކޭ އެޗްޑީއާރ ވެސް ސަޕޯޓްކުރާނެ.

22:43 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް އަށް އޯޑަރު ކުރެވެން ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 15 އިން ފެށިގެން. ގަންނަން ލިބޭނީ ސެޕްޓެމްބަރ 22 އިން ފެށިގެން.

22:43 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލް ޓީވީ ގެ އާ ވާޝަން އެޕަލް ޓީވީ 4ކޭ ތައާރަފްކޮށްފި.

22:42 އާދަމް ނަވާޒް

ދެވާޝަންއެއްގެ އެޕަލް ވޮޗް ވަނީ ތަޢާރަފް ކޮށްފައި. ރެގިއުލާ އެޕަލް ވޮޗްގެ އަގަކީ 329 އެމެރިކާ ޑޮލަރު. ސެލިއުލާ ވޮޗްގެ އަގަކީ 399 އެމެރިކާ ޑޮލަރު.

22:38 އާދަމް ނަވާޒް
22:37 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް-3 ސީރީސް އިން ވީޑިއޯ ކޯލް ވެސް ކުރެވޭނެ.

22:36 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް-3 ސީރީސް އިން ފޯން ކުރެވޭނެ.

22:31 އާދަމް ނަވާޒް
22:30 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް-3 ސީރީސް އަށް 4ޖީ ލިބޭނެ.

22:30 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް-3 ސީރީސްގައި ސެލިއުލާ ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ.

22:29 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ވޮޗް-3 ސީރީސް ތަޢާރަފް ކޮށްފި.

22:28 އާދަމް ނަވާޒް

ވޮޗްއޯއެސް-4 ސެޕްޓެމްބަރ 19 އިން ފެށިގެން ލިބޭނެ.

22:27 އަމީން ފަހްމީ

ޖެފް ވިލިއަމްސް: އާ އެޕަލް ވޮޗް އިން ހިތުގެ ވިންދުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ދެނެގަނެވޭނެ.

22:26 އާދަމް ނަވާޒް
22:25 އަމީން ފަހްމީ

ޖެފް ވިލިއަމްސް: އެޕަލް ވޮޗް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ހާޓްރޭޓް ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއް ޑިވައިސް.

22:24 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ސީއޯއޯ ޖެފް ވިލިއަމް : އެޕަލް ވޮޗްގެ މުސްތަގުބަލާއި ބެހޭ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރުތައް އެބަހުރި.

22:22 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް: އެޕަލް ވޮޗް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވަނީ މީހުން ހަރަކާތްތެރިކޮށް ޝައުގުވެރި ވާނެ ގޮތައް އެޕަލް ވޮޗް ބޭނުންކޮށް ބާއްޖަވެރި ދުވަހެއް ލިބޭނެ ގޮތައް.

22:20 އަމީން ފަހްމީ

ޓިމް ކުކް: އެޕަލް ވޮޗް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ސްމާޓް ވޮޗް

22:19 އާދަމް ނަވާޒް
އެޕަލް ވޮޗް
އެޕަލް ވޮޗް
22:18 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލްގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް: އެޕަލް ޕާކް ހުޅުވުމުގެ ޝަރަފް ލިބެންޖެހެނީ ސްޓީވް އަށް

22:17 އަމީން ފަހްމީ

އެޕަލް ޕާކް ހުޅުވީ އެޕަލްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ބަސްކޮޅަކުން

22:15 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލް ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް: މިރޭ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތަފާތު މޮޅު އުފެއްދުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަން. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ޓެކްސަސް އާއި ފްލޮރިޑާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ މަތިން ހަނދާން ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ދުޢާ ވަނީ އެމީހުންނާއި އެކު.

22:08 އަމީން ފަހްމީ
22:07 އަމީން ފަހްމީ
22:04 އާދަމް ނަވާޒް

އެޕަލްގެ އިވެންޓް ފަށައިފި.

އެޕަލް ކުންފުނިން އެކުންފުނީގެ އާއުފެއްދުންތައް ތަޢާރަފް ކުރަން ބާއްވާ އިވެންޓް ފެށުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއިވެންޓް ކުރިއަށް ދާނީ އެޕަލްގެ އާ އޮފީސް އެޕަލް ކެމްޕަސް ގައި ހުންނަ ސްޓީވް ޖޮބްސް ތިއޭޓަރުގައެވެ.

Comments are closed.