ރޭ ބޭއްވި އައިފޯން ލޯންޗްކުރުމުގެ އިވެންޓްގައި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީ މަސައްކަތްކުރާގޮތުގެ ޑެމޯއެއް ލައިވްކޮށް ދައްކަން އުޅެނިކޮށް ފެއިލްވެއްޖެ އެވެ.

އެޕަލްގެ ސީނިއަރ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް ކްރެގް ފެޑްރިގީ ސްޓޭޖްމަތީގައި އައިފޯން އެކްސް އިން މޫނު ބޭނުންކޮށްގެން އަންލޮކް ކުރަން އުޅުމުން ފުރަތަމަ ފޯން އަންލޮކް ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރަން އުޅުމުންވެސް އެރީ ފޯނުގެ ޕާސްކޯޑް ޖެހުމަށެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަގޮތުން އައިފޯން އަންލޮކް ކުރެވުނީ ތިން ވަނަ ފަހަރުންނެވެ.

އެޕަލްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއަކީ ހޯމް ބަޓަން އަކާއި ނުލައި ނެރުނު ފޯނެކެވެ. މި ފޯނުގައި އިންނަނީ ޓަޗް އައިޑީގެ ބަދަލުގައި ފޭސް އައިޑީއެވެ. އަދި ފޯނާއި ދިމާލަށް ބަލާލުމުން އައިފޯން އެކްސައަށް މޫނު ދެނެގަނެ ފޯނު އަންލޮކް ކޮށްދޭނެއެވެ. އެޕަލް އިން ހާމަކުރާގޮތުގައި އެޕަލްގެ ޓަޗް އައިޑީއަށްވުރެ ފޭސް އައިޑީ ވަރުގަދަ ވާނެއެވެ. އަދި ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އަސްލު މީހާއާ އެއްގޮތަށް މޭކްއަޕްކޮށްގެން ހުއްޓަސް ފޭސް އައިޑީއަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

ސަބަބަކީ އައިފޯން އެކްސްގެ ހިމެނޭ ހާއްސަ ސެންސަރ ތަކުގެ އެހީގައި މޫނުގެ "ޑެޕްތް މެޕް" އެއް ހަދާލައެވެ. އަދި 2ޑީ އަދި 3ޑީ އޮބްޖެކްޓްސް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނާއި ދިމާލަށް ބަލަން ހުންނަނީ ފޯނުގެ ވެރިފަރާތްކަން ދެނެގަނެއެވެ. އެޕަލް އިން ބުނާގޮތުގައި ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހާގެ މޫނުގެ މި މައުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިފައި ވަނީ ފޯނުގައި އެންކްރިޕްޓް ކޮށްގެންކަމަށެވެ. މިއީ މައިކްރޯސޮފްޓްގެ "ވިންޑޯސް ހެލޯ" އާއި އެއްގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފީޗާއެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކްރެގް ފެޑްރިގީ ބުނާގޮތުގައި އައިފޯން އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީއަށް އޮޅުވާލެވިދާނެއެވެ. އެއީ އެމީހަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައްތަރު މީހަކަށެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުވަތަ ޕްރޮބެބިލިޓީއަކީ އެއް މިލިޔަނުން އެއްފަހަރުކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ލައިވްގައި އައިފޯން އެކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފީޗާ ފެއިލްވުމަކީ އެޕަލްއިން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ޔަގީނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ދަނީ އެވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އައިފޯން އެކްސް 64 ޖީބީ ފޯނެއްގެ އަގަކީ 999 އެމެރިކާ ޑޮލަރު (15405 ރުފިޔާ) އެވެ. ފޯނަށް އޯޑަރު ދެވެން ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރ 22 އިން ފެށިގެންނެވެ. ގަންނަން ލިބެން ފަށާނީ ނޮވެމްބަރ 03 އިން ފެށިގެންނެވެ.

7 ކޮމެންޓް

 1. ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާ

  ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާގަ ތިބުނާ ފޭސް އަންލޮކް ބޭނުން ކުރާތާ މީ ފަސްވަނަ އަހަރު ދަރިޔާ !!

 2. ކޮއިފުޅާ!
  އައިފޯން އެކްސް އެއް ނޫން!!
  އައިފޯން ޓެން (10) ކިޔާނީ!!!

 3. އައިފޯން އެކްސް އެއް ނޫނޭ ކިޔަނީ...
  އައިފޯން ޓެން!

 4. މީގެ 4 އަހަރު ކުރިންވެސް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ފޭސް އައިޑީ އިން ހުޅުވެއެވެ.

 5. 3 ވަނަ ފަހަރަކު ނޫން. 2 ފަހަރު ޓރްއި ކޮއްފަ ނުވީމަ ބެކްއަޕް ފޯނު ނެގީ! 2 ވަނަ ފޯން ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރި. ނުބައި ހަބަރު ނުފަތުރާ.