ވަގުތު އެހީ

އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި ކެންސަރުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

ދުނިޔެ އަކީ ތަފާތު ތަނެކެވެ. ދުނިޔެ ދައްކާނީ ތަފާތު ދަޅަތަކެކެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރިކަމުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާއިރު، ނިކަމެތި ޙާލަތުގައި ހިތާމައިގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މީހުންވެސް މި ދުނިޔޭގައި…