ވަގުތު އެހީ

ނިޒާމް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި

ދިވެއްސަކު ހާލު ދެރަވެ ބެންކޮކްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފައިސާގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައި!

ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ބައްޔެއްގެ ވޭން ތަހަންމަލް ކުރަމުންދާ ގދ.ގައްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނިޒާމް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔަތަނުން…