ވަގުތު އެހީ

ފުރަމޭ ބަދަލުކުރަން ބައިލައްކައެއްހައި ޑޮލަރު ބޭނުންވެފައިވާ ކުޑަ ދެކުދިންގެ ބައްޕައެއް

އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! މިހަޔާތުގައި ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އުފަލާޢި ހިތާމަ އިޙްސާސް ކުރަންނުޖެހޭ އެއްވެސް އިންސާނަކު މި ދުނިޔޭގައި…