ވަގުތު އެހީ

"ވަގުތު އެހީ" ގެ ހަރަކާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ދަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު ޒައުފުންނާޒް އިނާޒް

"ވަގުތު އެހީ" އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ހަދިޔާކުރި ރަށަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ!

"ވަގުތު އެހީ" އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ހަދިޔާކުރި ރަށަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ވެއްޖެއެވެ. މިހާރު "ވަގުތު އެހީ" އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ…