އަޒްހަމް

"ވަގުތު އެހީ"އިން މައުލޫމާތު ގެނެސްދިން ނާރުގެ ބައްޔަކާއެކު އުފަންވި ތުއްތު އިބްރާހިމް އަހްޒަމް އަމްޖަދްގެ ހާލު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރޭ "ވަގުތު އެހީ"އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން އަހްޒަމްގެ މަންމަ އައިޝަތު އަލީ ބުނީ އަހްޒަމްގެ މިހާރުވެސް ކައިރިކައިރީގައި ހުން އަންނަ ކަމަށާއި ހުން އައުމުގެ ސަބަބުން ފިޓު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކުން އޭނާގެ ސިއްހަތަށް އަސަރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"މިހާރުވެސް ހުންއައިއްސަ ވަރަށް ގަދައަށް މި އުޅެނީ. މިއަދުވެސް މޫސުން ބަދަލުވިއަސް ހުންއައިއްސަ. ފިޓުވެސް ހަމަޖެހޭނެ އެގޮތަށް ހުން އައިސްސަ ހުންނަންޏާ. އައިޖީއެމްއެޗުން ވިދާޅުވީ ފިޓު އެއްކޮށް ނުހުއްޓެންޏާ މިތަނަށް ގެނެސް ތިމަންނަމެންނަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނޯންނާނެއޭ." އާއިޝަތު ބުންޏެވެ.

"ވަގުތު އެހީ" އިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓަށް ފަހު އަހްޒަމަށް އަށް ވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަން ކަވަރު ކުރެވޭނެ ވަރަށް އަދި އެހީ އެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހީ ފޯރުކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަހްޒަމްގެ އާއިލާއިން ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރު އަދާ ކުރެއެވެ.

އަހްޒަމް އުފަންވެފައި ވަނީ އެމްއެލްޑީ ކިޔާ ބައްޔަކާއެކުއެވެ. އެމްއެލްޑީ އަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލި އާންމުގޮތެއްގައި ކުޑައިރު ދަނެގަނެވޭއިރު ބަލި ޖެހެނީ އަލަށް ވިހާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ 40000 ކުއްޖެއްގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަށެވެ.

މި ބައްޔާއެކު އުފަންވާ ކުދިންގެ "އެރިލްސަލްފަޓޭސް އޭ އެންޒައިން" ނަމަކަށް ކިޔާ އެންޒައިމްއެއް މަދުވާނެއެވެ. މި އެންޒައިމް އަކީ ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ "ސަލްފައިޑްސް" ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ކުރާ އެންޒައިމްއެކެވެ. އެމްއެލްޑީ ހުންނަ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގައި މި އެންޒައިމް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި "ސަލްފައިޑް" ގިނަވެ ސިކުނޑިއާއި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަންތަނާއި މުވާސަލާތު ކުރާ ނާރުތަކުގެ ބައެއް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަލާކުވުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ.

މި ބައްޔަކީ ދާއިމީ ހައްލެއް މިއަދަށް ދާންދެން ހޯދިފައި ނުވާ ބައްޔެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ މި ބަލީގެ ސަބަބުން ނާރުތަށް ހަލާކުވުން މަދު ކުރެވިގެންދާ ދެގޮތެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބޯން މެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓު ހެދުން ނުނީ ސްޓެމް ސެލް ޓްރާންސްޕްލާންޓު ކުރުން ކަމަށެވެ.

ކުރިން ބޯން މެރޯ ހެދުމަށް ތައިލެންޑަށް ދާން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ ހަރަދު ބޮޑު ކަމުން އަހްޒަމްގެ އާއިލާއަށް ވަނީ އެ ފަރުވާ ހޯދޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އަދި އާސައިންދައިން ތައިލެންޑުގެ ހޮސްޕިޓާތަށް ކަވަރު ނުކުރުމުން އާސަންދައިންވެސް އެހީ ނުލިބޭ ކަމަށް އައިޝަތު ބުންޏެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އިންޑިއާގައި އަހްޒަމްގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުހުންނަ ކަމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާސަންދައަށް ސިޓީ ލުމުން އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލުން އެ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން މިހާރު އާސަންދައިގެ އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް އައިޝަތު ބުންޏެވެ.

އަހްޒަމައަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލި ހާލަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދައި އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އޭނާގެ މަންމަ އާޝިއަތު އަލީގެ ފޯން ނަމްބަރު 7671463 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އެހީތެރިވެއްދެވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އިބްރާހިމް އަހްޒަމް އަމްޖަދްގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓް 7770000010559 އަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އާއިލާ އިން އެދެއެވެ.

ADS BY SHEESHA

 

ADS BY ASTERS

Comments are closed.