ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
26 މިނެޓް ކުރިން

ވިޔަފާރި

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ހިކިފައި ހުންނަ މައްސަލައަށް ނިމުމެއް!

މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އުންމީދުގައި، ހަންގަނޑު ހިކިފައި ހުންނަ ހުރުމުން ސަލާމަތްވެ މޫނުގެ ތާޒާކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެތައް މަސައްކަތެއްކޮށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 79)