ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ – ސަރުކާރު
35 މިނެޓް ކުރިން

ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް

ޓިކެޓް އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވާނެ

ޓިކެޓް އަގުތައް ހެޔޮ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ދެދުވަސް ތެރޭގައި އަގުތައް ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައި ވާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 79)