މާދަމާއަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށް، ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމަކީ އަހަރެމެން އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ،

ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޓީޗަރަކަށް ދޭން ބޭނުންވާ ހަދިޔާއެއް ހޯދަން ދާންވީ ތަނެއް އޮންނަނީ ނޭނގިފައެވެ. މިއަދު އެކަމާއި ހާސްނުވާށެވެ. ޓީޗަރަކަށް ދޭނެ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ހަދިޔާތައް އެހެރީ މާލޭގެ ފަރީދީ މަގުގައި ހުންނަ ފިނެސްގައެވެ.

ފިނެސްއަކީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ކޮލެޓީ އަދި ރީތި އަތްދަބަހާއި، ބޫޓުގެ އެކި ވައްތަރު ލިބެން ހުންނަ އެއް ފިހާރައެވެ. ހުރިހާ ހަފްލާއަކާއި ގުޅޭ ދަބަސްތަކާއި، ބޫޓުތައް އެތަނުން ލިބޭނެއެވެ.

ކޮންމެ އައިޓަމަކުން %50ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

އެހެންކަމުން، އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ އަތް ދަބަހާއި، ކްލަޗް، އޮފީސް ބޫޓާއި، އާއްމުކޮށް އަރާ އުޅޭ އެކި ވައްތަރުގެ ބޫޓު، ފްލެޓް ފައިވާނާއި، ޚާއްސަ ހަފްލާތަކަށް އަރަން ބޭނުން ކުރާ އެކި ކުލައިގެ ބޫޓު ލިބެން ހުރި ފިނެސްއަށް އޮގަސްޓް ހަތަރެއް އަދި ފަސް ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާރަތްކޮށްލާށެވެ.

ފިނެސްގެ އިސްތިހާރެއް

އަދި ބޫޓުގެ ސައިޒް ދިމާނުވާކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް ހާއްސަ ހައްލެއް ފިނެސް އިން މި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ގިފްޓް ވައުޗަރތަކެއް ފިނެސް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތަށް 500 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 1500 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރ ފިނެސް އިން ލިބޭނެއެވެ.

އަދި މި ގިފްޓް ވައުޗަރ އޮކްޓޯބަރ ހަތަރެއް އަދި ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރެޑީމް ކުރައްވާ ކަމުގައިވަނީނަމަ، %50 ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި އަތް ދަބަހާއި ބޫޓު ފިނެސް އިން ލިބޭނެއެވެ.

ފިނެސްގައި ވިއްކަން ހުރި ބައެއް އެއްޗެހި

މި ނޫނަސް، ކަރުގައި އަޅާ ފަށްތަކާއި، އަތުގަ އަޅާ އެއްޗެއްސާއި، ކަންފަތުގެ ލާ އެއްޗެހިވެސް އެ ފިހާރައިން ލިބޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ނޯވޭ

  ޓީޗަރުންގެ ދުވަހު އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ތަކާ ކޭކާ ހެދިކާ ތަކާ އެއްޗިސް ހަދައިން ގޮސް ފާހަގަ ކުރާ އިރު ހަމަ ކުޑ ކުދިންގެ ދުވަހު ވެސް ބެލެނި ވެރިން އަތުން ހަރަދު ކޮއްފަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހެނީ ޓީޗަރުންނަށް ނުކެރޭ ރަނގަޅު ހަދިޔާ އެއް ކުދިންނަށް ދޭން ައަބަދުވެސް ނިކަމެތި ބެލެނި ވެރިޔާ

  • ?

   ????????????

  • ޓީޗަރު

   ޓީޗަރު ދޭންޖެހެނީ 1 ކުއްޖަކު ދެކުއްޖަކަށް ނޫން.. މަދުވެގެން 30 ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ.. ބެލެނިވެރިޔާ ދޭން މި ޖެހެނީ އެންމެ ގިނަވިޔަސް 3 ނޫނީ 4 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް.. އެކަމާ ވިސްނާލެއްވިންތޯ؟؟

  • ދަލޭކަ

   ޓީޗަރު ކިހިނެއް 35 ކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދެނީ

   • ލޮލް

    މޮޔަދޯ؟

    • Anonymous

     ކްލާހެއްގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންވެގެން ކްލާސް ހުރިހާކުދިންނަށް ގެޓް ޓުގެދާރ އެއްގެ މިންވަރުވެސް!

    • މުޙައްމަދު

     ކްލާހެއްގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންވެގެން ކްލާސް ހުރިހާކުދިންނަށް ގެޓް ޓުގެދާރ އެއްގެ މިންވަރުވެސް!