ކުރަމަތި އައިލޭންޑް ރިސޯޓްއިން މިފަހަރު ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 10،362.24 ރުފިޔާ ދީފިއެވެ.

ކުރަމަތި އައިލޭންޑް ރިސޯޓުން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒިފަކަށް 672 ޑޮލަރު (10،362 ރުފިޔާ) ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖް ދީފައި ވަނީ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އިންނެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ދީފައި ވަނީ ރަންދެލި ރިސޯޓުންނެވެ.

ނޯޓް: މީގެ ކުރިން "ވަގުތު" އިން ގެނެސްދިން ޚަބަރެއްގައި ކުރަމަތި އައިލޭންޑް ރިސޯޓުން ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 125 ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ސާވިސް ޗާޖްގެ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އެސްސީ އިން އެގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ތީއެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތަކީ ގޯސް މައުލޫމާތު ކަމަށް ރިސޯޓުން ބުނެފައިވުމާއެކު އެކަމަށް ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މާފަށް އެދެމެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސްސީއަކީ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒިފުންގެ އެހީގައި ހިންގާ ސައިޓްއެއްކަމަށް އެސައިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިސައިޓްގައި އާއްމު ކުރެވެނީ މުވައްޒިފުން ފޮނުވާ މުސާރަ ސީޓްގައިވާ ސާރވިސްޗާާޖްގެ އަދަދެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ތުއްލު

    ދޮގެއް އެއީ... އެވަރެއް ނުލިބޭ

  2. ކުރަމަތި

    ދޮގެއް އެއީ... އެވަރެއް ނުލިބޭ

  3. ލަވްދަވޭ

    ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް އިން ސާރވިސް ޗާރޖް ކިތަންމެ މައްޗަށް ދިން ނަމަވެސް ތިޔާ ސާރވިސް ޗާރޖްގެ %95 ދަނީ އެއީ ރާއްޖޭން ބޭރު މީހުންނަށޭ މިއަދު މާލޭގައި އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެއޭ ގއ. ދިގުރަށުގެ އޯޕަންޑޭ އެ އޯޕަންޑޭ އަށް އިންޓަވިއު އަށް ދަނީ މުޅިން ވެސް ރާއްޖޭން ބޭރު މީހުންނޭ ދިވެއްސަކު ނުވެސް ދެއޭ ދިވެހިންނަށް ސިއްރުން މިކަން ގއ. ދިގުރަށުން ކުރާއިރު މީހުންނާއި އިންޓަރވިއު ކުރަން ޑިޕާރޓްމެންޓްސް ތަކުގެ ހެޑުންނަށް ތިބެނީ ވެސް މުޅިން ބޭރުމީހުންނޭ މިހުރިހާ ބޭރު މީހުންނަށް ވާރކް ވިސާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދެނީ އެއީ އިމިގްރޭޝަން މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑާލާ ބަޔަކީ އެއީ އިމިގްރޭޝަންއޭ މިސަރުކާރަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭ އަދި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ވެސް ނެތޭ މުޅިން ވެސް ސިޔާސީ ވާހަކަ ތަކޭ ރައީސް އަކަށް ހުރި ކަނޑުކޮސް ވެސް ދައްކަނީ މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މަޖްލީހުގެ އަމާ ލިބުނަސް ތަމެންނަށް ނުވާނެއޭ އެއްވެސް ކަމެއް އިޓްސް ސިކް ދެޓް އޯލް ދީސް ބެޓްލްސް އާރ ވަޓް ކީޕްސް މީ އެނޯއިޑް އެޓް އޯލް ޓައިމް ޖަސްޓް ގޮނާ ސްޓޭންޑް ދެެއަރ އެން ހިއަރ ކްރައި އައުޓް އޮފް ޕަބްލިކް ދެޓްސް އޯލް ރައިޓް ބިކޮޒް އައި ލަވް ދަވޭ ދޭ ކްރައި ލަވް ދަވޭ ދޭ ކްރައި ފޯރ ހެލްޕް ލަވް ދަވޭ ދޭ ކްރައި އައުޓް ލަވް ދަވޭ ދޭ ކްރައި އައުޓް...