ކުރު ޗުއްޓީއަކަށް އިންތިޒާރު އެބަ ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހަށް ދެން އޮތީ ރޯދަ މަސްކަމުން މި ކުރު ޗުއްޓީގައި ކޮންމެވެސް ބޭނުންތެރި ކަންތައްތަކެއް ކޮށްލަން އެބަޖެހެއެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ކުރިއަށް ލިބޭނެ ހަމައެކަނި ކުރު ޗުއްޓީއަކަށް ވާނީ މި ޗުއްޓީކަމުން، ދަތުރު ހަދާފައި މާލެ އައިސް މުޅި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތެއް ހެޔޮ އަގެއްގައި ގަނެލުމަށް އެސްޓާސްއަށް ދިޔުން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ހިޔާލެވެ.

މިހާރު އެސްޓާސްއިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރޯދަ ސޭލްއެވެ. އެ ސޭލްގައި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެބަލިބެއެވެ. އަގުގެ ވާހަކަދައްކާލާއިރު، މިއަށްވުރެ ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްވެސް ތާކުން އެއްޗެހި ނުލިބޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދަތުރު ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ގަނެލައިގެން އަނބުރާ ރަށަށް ދަމާ ހިނގާށެވެ.

އެސްޓާސްއިން ޓީވީ ވިއްކަމުން ދެއެވެ. ސޯފާ ސެޓާއި، ބެޑްރޫމް ސެޓް، އަދި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއްގެ އިތުރުން، ގޭތެރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވިއްކަމުން ދެއެވެ. މި ރޯދަމަހަށް ހައްސަކޮށް އެސްޓާސްއިން ފާށާފައިވާ ރޯދަ ސޭލްގައި ތަކެތި އަގުހެޔޮވެފައިކަން ހަނދާންކޮށްލަދެމެވެ.

އެސްޓާސްއަަކީ އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮއަގުގައި ތަކެތި ވިއްކަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

އެސްޓާސް ހުންނާނީ އަމީރް އަހުމަދު މަގުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އާހިގް

  ތިހެންވީރު ނިޔާމަ ދަތުރެއް

  15
 2. ޒުލޭ

  މަތިތަނުން ނޫނީ ނުގަންނަން. އެކެއްގެ މުދާހުންނަތަ ނެތީ. ވާހިދު ބޮޑަށް ވައްތަރީ ޒާތީކަމަކާ.

 3. ހުސެން

  އިރެއްގަ މުދާއަގުބޮޑަކަސް މިހާރު އަހަރުމެންނަށްވެސް ކޮލިޓީމުދާ އަތުޖެހޭ.. ޝުކުރިޔާ އެސްޓާސް.

 4. ޓަވަރު

  ކުރަންވީ ކަމަކީ ވިހެއުން؟؟