ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއް އެދޭ ފަދައިން، ހަށިގަނޑާއި ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަމާއި، ޒުވާން ސިފަ ގެނެސް އެ ސިފަ ދަމަހައްޓަން އެދޭ މީހުން ގިނައެވެ. ޚާއްސަކޮށް މޫނުގެ ހަންގަނޑު ތާޒާވެފައި ރީތިވުމަކީ، މީހަކާއި ދިމާވާ ވަގުތު ތިމާގެ ޒުވާންކަމާއި ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކައިދޭނެ ގޮތް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އުންމީދު ހާސިލް ކުރުމަށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ.

މި ބޭނުމުގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ އެކި ފާޑު ފާޑުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާހުން ގުނާލެވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބާވަތްތައް ވެގެން ދަނީ ގެއްލުން ހުރި ބޭކާރު ޚަރަދަކަށެވެ. އަދި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ޒުވާން ސިފަ ގެނައުމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައި ކުރާ އެ މަސައްކަތް ބޭކާރުވެ ނާކާމިޔާބު ވެގެންދާއިރު ހިތާމައާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ފަހަރު އަންނަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބައެއް ފަހަރަށް އެފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ގެއްލި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުތައްކަށްވެސް އެފަދަ ބައެއް ތަކެތީގެ ސަބަބުން މަގުފަހި ވާތީއެވެ.

ޒުވާން ސިފަ، ހައިރާންވާހައި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގެނެސް، ދޮންވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދާފައިވާ އޮންލައިން ވިޔަފާރި، "ލިބޭ" އިން މިހާރު ވިއްކަމުންދާ މަޝްހޫރު "ކްލިނިކް" ބްރޭންޑުގެ "ފްރެޝް ޕްރެސްޑް - 7 ޑޭއި ސިސްޓަމް" އަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ދިގު އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ހަންގަނޑަށް ފައިދާހުރި ބައިތައް ހިމަނަގެން އުފައްދާފައިވާ މި މޮއިސްޗަރައިޒާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެކުލެވެނީ ހަންގަނޑަށް ފައިދާކުރާ ވިޓަމިންއެވެ.

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ހަންގަނޑަކާއި ވެސް ގުޅޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މި މޮއިސްޗަރައިޒާއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މޮއިސްޗަރައިޒާއެކެވެ. "ފްރެޝް ޕްރެސްޑް - 7 ޑޭއި ސިސްޓަމް" ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މޮއިސްޗަރައިޒާގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ފެނިގެންދެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މޮއިސްޗަރައިޒާ ބޭނުންކުރަން ފަށާތާ ދެތިން ދުވަސްތެރޭގައިވެސް ހަންގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަންނަކަން އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދެޖިންސުގެ މީހުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މި މޮއިސްޗަރައިޒާއަކީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހަންގަޑަށް ގެންނަ ބަދަލާއެކު ޒުވާން ސިފަ ގެނެސްދިނުމަށް އޮތް ޖާދުލެކެވެ. އެގޮތުން ދުވާލު، މި މޮއިސްޗަރައިޒާގެ ދެ ބާވަތުގެ ތެރެއިން ވިޓަމިން ސީ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭއިރު، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ކްލިނިކް ފްރެޝް ޕްރެސްޑްގެ ވިޓަމިން އޭ ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ. ބޭނުން ނަމަ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ވައްތަރެއްވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މޮއިސްޗަރައިޒާގެ ދެ ބާވަތް ދުވާލާއި ރޭގަނޑު ބޭނުން ކުރާނަމަ ނަތީޖާ އަވަސް ވެގެންދާނެއެވެ. މި މޮއިސްޗަރައިޒާ ބޭނުން ކުރުމުން ހަންގަނޑުގައި ހިފާފައި ހުންނަ ޖަރާސީމާއި ހިރަފުހާއި މަރުވެފައި ހުންނަ ހަންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފިލުވާލާއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގެ ސާފުކަމާއި ތާޒާކަން އިތުރުވެ، ހަންގަނޑުގެ ކުލަ ވަގުތުން އަލިވެއެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ކްލިނިކް" ބްރޭންޑުގެ "ފްރެޝް ޕްރެސްޑް - 7 ޑޭއި ސިސްޓަމް" އަކީ ޒުވާން ސިފަ ގެނައުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ދައްކައިދިން އެންމެ މޮޅު އެއް ޕްރޮޑަކްޓަށެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓު، ރާއްޖޭގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް "ލިބޭ" އިން މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފައެވެ.

އެކި ފަހަރު މަތިން ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރެވޭ "ކްލިނިކް" ބްރޭންޑުގެ "ފްރެޝް ޕްރެސްޑް - 7 ޑޭއި ސިސްޓަމް" ފުޅިއެއް "ލިބޭ" އިން ވިއްކަނީ 1000 ރުފިޔާއަށެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓު ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 7660630 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް ނުވަތަ "ލިބޭ" ޕޭޖަށް މެސެޖު ކުރުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓު މާލެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް "ލިބޭ" އިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.ލިބޭ އިން ވިއްކާ އިތުރު ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ވަޓްސަން ބޮޑީ ވޮޝް (410 ގްރާމް: 190 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


2. ސްޕާކަލް - ޓްރިޕަލް ވައިޓް ޓޫތް ޕޭސްޓް (100 ގްރާމް: 200 ރުފިޔާ / 60 ގްރާމް: 120 ރުފިޔާ / 20 ގްރާމް: 50 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


3. ސްޕާކަލް - ވައިޓްނިންގް މައުތްގާޑް ޕެކް (520 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]

ސްޕާކަލް މައުތްގާޑް ޕެކް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. މަންޖެ

  ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ސިފަ ގެނެސްދޭ ނަމަ މިއެއްޗެހި އުގުޅަންވީ ނަސީދުގާގައި އެއީ އެބޭ މުސްކުޅިވެ މޫނުމަތީގަ ރޫޖެހޭތީވެ!!!

  10
  13
  • އ. ޖ. އ

   ޔާންޓެގެ ކުލަ އަލިކުރަމާ

   9
   7