ދިރާގުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންނގ ޕްރޮގްރާމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުފެއްދުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެކުދިން ބޮޑުވެގެން ދާއިރު އަމިއްލައަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އާމްދަނީއެއް ހޯދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސެންޓަރުން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް، ފެހުން، ޑިޒައިން ފަދަ ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެއެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ނައުޝަން މުހައިމިން ވިދާޅުވީ، ދިރާގު ފަދަ ކުންފުނި ތަކުގެ އެހީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބަކީ އެ ގޮތަށް އެންޖީއޯ ތަކަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތަކަށް މި ފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަގުފަހި ވެގެންދާނެކަމަށެެވެ.

އެގޮތުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކްލާސްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ އެއް ސަބަބަކީ ދިރާގުން ކެނޑިނޭޅި ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުން ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިރާގުގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުޑަކުދިނަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދެއެވެ.

އެގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ކެއަރ ސޮސައިޓީގައި އަރލީ އިންޓަވެންޝަން ކްލާހެއް ފެއްޓުމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮ ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް، އަދި ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަން ފަދަ އެންޖީއޯތަކުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލަކީވެސް، ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އެފަދަ ހަމައެކަނި ހަރަކާތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ޟުގހު

  ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ނަކީ އެއްވެސް ބައެއްނޫން. ޢެއީ އިންސާނުންނެއް ނޫބް... ކަސްޓަމަރުންނެއްވެސް ނޫން. ދިވެހިންނެއްވެސްނޫން.

  1
  1
 2. ފަހުދާ

  ދިރާގު ވަރަށް ރަނގަލު ކަމެއް، .

  1
  1
 3. ޓޭކްކެއަރ

  މާމުހިއްމު ޒުވާނުން މޮޅު ޒުވާނުން ހުނަރުވެރި ޒުވާން ބޮޑު ޖީލެއް ޑްރަގް ވަބާގަ ޖެހިފައި ރާއްޖޭގައި މިއޮތީ އެމީހުންނާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮށް އެހީވާންޖެހޭ. އެއީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ބައެއް. ރިހެބް ނިންމާފަ އައީމަ ރިކޯރޑް އޮތީމަ ވަޒީފާއެއް ނުދޭ އެކަކުވެސް. މިމީހުންނަށް ކެއަރކޮށްބަލަ. ސެންޓަރ ތަކުން ކަންތައް ކުރާގޮތް ވަރަށް ކައިރިން ބަލަންޖެހޭ. މައިންބަފައިން ގޮތްހުސްވެފަ