ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އޮންލައިން ވިޔަފާރި، "ލިބޭ" އިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ދޮރެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ލިބޭ އިން މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ޕޭޖަށް "ލައިކް" ކޮށްލައިގެން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް މި ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް "ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

"ލިބޭ އެމްވީ"ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އެ ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއި އެނޫންވެސް މަގުބޫލު ޕްރޮޑަކްޓުތައް މިހާރު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން ހުރިއިރު، އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެވެ.

"ލިބޭ" އިން މިހާތަނަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ހެޔޮ އަހުގައި ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ކުރަމުން ދާއިރު، އެފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވައި އިސްތަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ ހެއާ ޕެކާއި، ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ދަތް ހުދުކޮށް ރީތިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކާއި އޭގެ މަޢުލޫމާތުތައް، "ލިބޭ އެމްވީ" ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލިބެން ހުރިއިރު، މި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 7660630 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. "ލިބޭ" އިން ދަނީ މާލެ އިން ތަކެތި އޯޑަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ދެމުންނެވެ.

ފޭސްބުކް ޕޭޖުގެ އިތުރުން، "ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ "ސަމަރ ސްޕޯޓްސް" ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކޮސްމެޓިކްސްގެ އިތުރުން އެނޫންވެސް ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓުތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭ މި ފިހާރަ ހުންނަނީ، ހުޅުމާލޭ ބޮކަރުމާ ހިނގުން (ލޮޓް ނަމްބަރު: 11165) ގައެވެ."ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ދާދި އަވަހަށް މުޅި ހަށިގަނޑު ދޮންކޮށްދޭ، "ވަޓްސަންސް" - އެކްސްފޮލިއޭޓިންގ ބޮޑީވޮޝް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

2. އެންމެ ފަސް ދުވަހުން އިސްތަށި ފޭބުމާއި ހަންފޮޅުން ހުއްޓުވާ، "ޕަތުމްތިޕް" ހެއާކެއާ ޕެކް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

3. ދަތް ހުދުކޮށް ރީތިކޮށްދޭ، "ވެންތައި" އަލޮވެރާ ޓޫތްޕޭސްޓް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

4. ދަތްފަނިކެއުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެއިން ލިބޭ އެންމެ މޮޅު ފަރުވާ، "ޓްރީ ހާބް" ޓޫތްޕޭސްޓް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

 

 

5. ދަތް ހުދުކޮށް ރީތިކޮށްދޭ، "އިސްމީ" އެކްސްޓްރާ ވައިޓް ޓޫތްޕޭސްޓް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

6. މޫނުގެ ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ރީތިކޮށްދޭ، އަލޮވެރާ ފޭޝަލް މާސްކް އަދި ސްކްރަބް [އިތުރު މައުލޫމާތު]

 

7. ނިދަން އުނދަގޫވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭ ޖާދުލެއް - ފުޓަވާން ގުޑްނައިޓް ޕިލޯ ސްޕްރޭ [އިތުރު މައުލޫމާތު]