ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގޭތެރެއަށާއި، އޮފީސްތަަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓާސް ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ އީދަަށް ބަންދެއް ނުވާނެއެވެ. މިއީ ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ މީހުންނަށް ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ. އެސްޓާސް އިން ވިޔަފާރިކޮށްލައިގެން ރަށަށް ގޮސް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އާ ކޮށްލަންވީއެވެ.

އެސްޓާސް އަކީ ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ. އެ ފިހާރާގައި ނަން ހުަސްކޮށް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ލިބެން ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ފަރުނީޗަރާއި ސޯފާ ސެޓާއި، ބަދިގެ ސެޓް ޑައިނިންގ ޓޭބަލްގެ އިތުރުން، ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނުތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

.މީގެ އިތުރުން، މޮޅު އޭސީ އާއި، ޓީވީ އާއި ދޮންނަ މެޝިނާއި، ފުރިޖު އަދި މި ނޫނަސް ބޭނުންތެރި އެތައް އެއްޗެއްސެއް އެސްޓާސް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި ސާމާނުތައް ގަތުމަށް ދަތުރު ހަދާލައިގެން މާލެ އަންނަންވެސް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. މާލެ އައިސް ތަކެތި ގަތުމުން، ބޯޓުތަކަށް ނޫނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެއެވެ.

އެސްޓާސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އާއި އީދު ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެކަންޏެވެ.

އެސްޓާސްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ފިހާރައެކެވެ. ދިވެހިން ބޭނުންވާ އެތައް ސާމާނެއް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުންނަ ތަނެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ހިޔާލުވޭ

    ރަގަޅުކަމެއް. އާއްމުންނައް ފަސޭހަވީމަ ނިމުނީ

    3
    2
  2. އިހުސާން

    އިހުސާން ފިހަާރަ ބަންދު ވާނެތޯ އީދަށް؟