ރާއްޖެއަށް ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނަގައިގެން ހެޔޮ އަގުގައި، އެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލް ސޭލް ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއަކީ ރާއްޖެއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޓީ އެތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް، ލޭޔާ ޝޮޓް، ކަންޓޫ،ބާތް އެންޑް ބޮޑީ އަދި ލިލީޑޯ ޕެރިސް ފަދަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ ނިއު އެޑިޝަންއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން

ނިއު އެޑިޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ، ނިއު އެޑީޝަން ހޯލް ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ މަގްސަދަކީ ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް އަގުހެޔޮކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއިން ހޯލް ސޭލްކޮށް ވިއްކާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި، ސެންޓާއި ބޮޑީ ސްޕްރޭ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަނުން ވަނީ ލިލީޑޯ ޕެރިސް ފުޅިޔެއް 35ރ އަށް ވިއްކަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިއަގާއިއެކު ނިއުއެޑިޝަން ހޯލް ސޭލް ސެންޓަރު ވެގެން މިދިޔައީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓް ވިއްކާ ހޯލް ސެންޓަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން

ލިލީޑޯ ޕެރިސް ބްރޭންޑްގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭއަކީ ދުނިޔޭގެ ނަން ހިނގާ ބްރޭންޑެކެވެ. މި ބްރޭންޑަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު 90 ފްރެގްރެންސް ހިމެނޭގޮތަށޤ ހަދާފައިވާ ފްރޭގްރެންސް ކަލެކްޝަނެކެވެ. މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެންމެ އަގުހެޔޮ އެންމެ ކޮލެޓީ މޮޅު ބޮޑީ ސްޕްރޭއެވެ.

އާއްމުކޮށް ރަނގަޅު ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއްގެ އަގު މި އުޅެނީ 50 ރުފިޔާއަށެވެ. ލިލީޑޯ ޕެރިސް އަކީ ގްރޭޑް އޭގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެކެވ. އެހެންވީހިންދު މިފަދަ ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓެއް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި މާކެޓަށް ނެރުމުން މިފެންނަނީ ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ މާކެޓަށް ބޮޑު އިންގިލާބއް ގެނައިތަނެވެ. މިފަދަ ހައިކޮލެޓީ ބޮޑީ ސްޕްރޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް މިހާތަނަކަށް މިހާ އަގުހެޔޮކޮށް ނުލިބެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން ގެންދަނީ ނިއުއެޑިޝަން ހޯލްސޭލް ޕާޓްނަރުންނާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި މި ޕްރޮމޯޝަން އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ބޮޑު ރަސްގެ ފާނު މަގުގެ ވާތްފަޅީގައެވެ. ނިއު އެޑިޝަން އިން ހޯލް ސޭލްކޮށް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯޢްދެވުމަށައި އޯޑަރރު ދެއްވުމަށް ގުޅޭނެ ނަމްބަރަކީ 9918008 އެވެ.