އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝަބިލް

މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމުން މުދާތައް ކްލިޔާ ކުރާ މަޖުރީން އަގުތައް ބޮޑުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ "އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ އެއީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހިދުމަތަކަށް ހަދާނެ" ކަމަށެވެ.

"އަޅުަގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް މި ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ބޮޑު ކުރަން ސަރުކާރުން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަމޭ." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަކީ މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް އެކަނި ގެނައި ބަދަލެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ އުޒުރެއް ކަމަށް ބަލައިގެން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ވީހާވެސް ހެޔޮކޮށް ތަކެތީގެ އަގު ބެހެއްޓުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަޖޫރީންގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވި ވަކި ބަޔަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޖޫރީން އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ އެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މަޖޫރީންނަށް އަގުބޮޑު ކުރަން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހައްލު ނުވެއްޖެނަމަ މަޖޫރީންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކާ. މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން." މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ ބަދަލާއި ގުޅިގެން މިހާރު ޓްރެފިކް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އާންމު ރައްޔިތުން ވެސް ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުމުން އެކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ދަށްވެ ޕެޓްރޯލު ހަރަދުވެސް ކުޑަވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. ސާބަސް މިނިސްޓަރ

 2. ސާބަހޭ ސައިދު.. 6 މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ނުހިންގޭނެ..

 3. ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ސާބިތުކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން ހެޔޮނިޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ނަމޫނާއަށް ސާބަސްދެމެވެ.

 4. ސާބަސް ސަރުކާރު

 5. މީ މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ، ބޭނުން އެއްޗެއް ނެހެދޭނެ މިހާރަކު.

 6. ކޮބާ އަލިފާން ކެވުނު ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް އެކޮއްލަނީ ހީވޭ ކަމެއްހެން . ގަޓު ސަރުކާރު ގަޓު ރައީސް ގަޓު ކޮރަޕްޝަން.

  • ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގަ މަޖޫރީންގެ ވޯޓު އެދުއްވާލީ. މިއީ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ. މިހާ ވޯޓު ކައިރިވެފަ ހުއްޓަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގަ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ލުއި އެގެނެސްދިނީ

  • 2018 ޔަގީން

 7. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑުދޮންނައޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް...

 8. ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް. އެމް.ޕީއެލް އިން ކްލިރެންސްއާ ޑެލިވަރީވެސް ނަގާބަލަ. މަޖޫރީންނަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރަން އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން އުޅޭ ބައެއް.

 9. މަޖޫރީ އަގުބޮޑު ކޮށްފިނަމަ މަޖޫރީ އުވާލުމަށްފަހުއެމް÷ީއެލް ފޯސް އެއް އެކުލަވާލަ . ދިވެހިންނާ ބަންގާޅިންނަށް ވަޒީފާދީ މަޖޫރީން ބޭރު ކޮށްލާ

 10. ސިފައިންނެރޭ.. އެފަންޑަށް ފައިސާލިބޭގޮތަށް.. ނޫންނަމަ އެމަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އިތުރު އިނާޔަތެއް ލިބޭގޮތަށް...

 11. ގަިނަ މަޖޫރީންނަކީ އެމްޑީޕީން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރަށްއެއްވެް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވިޔަ ނުދިނުން.

 12. ސާބަސް ސަރުކާރަށް ހަމަ ސާބަސް

 13. ސައިއްޓޭ ތިވަރެއް ހަމަނެތޭ... އެއްކަލަ ޝެޒާ އައިހެވަންކަންތައް ރައީސްޔާމީނަށް ކޮޅެއްގަ ޖައްސައިދިންނަމަ ހަމަ ޔަޤީން ތި 2018ގެ ރަނިން މޭޓް..

 14. ސައީދަށްވުރެއް ރަނިންމޭޓްކަމަށް ކުފޫހަމަވާ ވަޒީރެއް ނެތް މިސަރުލާރުގަ..

 15. މިކަމުގަ ސަރުކާރަށް މަގޭ ތާއީދު އެބޮތް

 16. މަޖޫރީންނާއީ ކުޅެންއުޅެގެން މީނީސްޓަރު ރާއްޖެދޫކޮއް ދާންނުޖެހުނީއްޔާ ރަނގަޅު..

 17. މަޖޫރީންގެ އަގު ބޮޑު ކޮށްފިނަމަ އެމެން ސައިޒު ކުރާނެކަމަށް މަމެންގެ ސުޕަރ ޓައިޓޭނިއަމް ޕުލޭޓޭޑް ވަޒީރު ސައިއްޓެ ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ އެއީ މަމެން ލައްކަ އެޕްރިޝިއޭޓްކުރާކަމެކޭ.. އެމެން ސަރުކާރާ ޗެލެންޖުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރަން އުޅެފިނަމަ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އަދި ޕިންކީ ސަރުކާރުގެ ހުރި ގަޓުކަން އެމެންނަށް ރަނގަޅަށް ދައްކަންވާނެއޭ..އޭރުން އެމެން ހޭވް ނޯ ޗޮއިސް އެމެން ބަނޑަށް ޖެހި އަތްމަތި ދަތިވެ އެމެންގެ ސައިޒާ ފެންވަރު އެމެންނަށް ވިސްނި މަސައްކަތް ކުރީގެ އަގަށް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެއޭ ދޭ ހޭވް ނޯ ޗޮއިސް ނޯ ޗޮއިސް ނޯ ޗޮއިސް

  • މަހަށްދޭބަލަ

   އޭއި އޭއި އޭއި ނުފުއްޕަގަ އިނގޭ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

   • ފުއްޕާނަމޭ އިނގިއްޖޭ..މަމެން ބޭނުން ގިތެކޭ ހަދާނީ މީ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެނޑް އޯސަމް ފިންކީ ގަވަރމަންޓޭ..ތަމެން ޖެހޭނީ ހަމަ ބޯލަނބަން ތަމެންނަށް ނޯވޮއިސް ނޯޗޮއިސް ނޯޗޮއިސް

    • ނޯޗޮއިސް ކޯއްޗެއް ހަދާނަމޭ ހިތާތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތިޔާ އުޅެނީ އޭން ބުނެބަލަ ބުނެބަލަ ބުނެބަލަ. އާއު ހަމަ މިހާރު އޮށް ރޯނު ބޮނޑި ވަރު ހިފަިއގެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން. ދަރުހޮވާދޯ.

 18. ކޮންމެކަމެއް

 19. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން ދެންއޮތީ ދާދި މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދެންޖެހެނީ ތިމާމެން ކެނޑި ކަނޑުލުގެ ހިތިފިލުވަން އުޅެން!

 20. މިނިސްޓަރު ބަރާބަރު ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓާތި މަޖޫރީމީ ކޮންބައެއްތަ އެމީހުންބޭނުންހާ ގޮތަކަން އެމްޕީއެލް ތެރޭމަސައްކަތް ކުރަން.މިއޮތްހާދުވަހު ވަކި ބަޔަކު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތިބޭތިބުން ނިމުމަކަން ގެންނަންޖެހޭ.ތިކިޔާ މަޖޫރީންގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވަނީ. މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދާނެރޭ ގޮތަން ހަދަންފެނޭ.އޭރުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ މުައޏޒިފުންމބޭނުންކޮންގެންެމުދާއކްލިއަކުރެ ޭ

 21. ވ ސަޅި1 މިކަހަލަ ސާފު ޖަވާބު މިވެރިންނަށް ދެވާ! ސާބަސް ސަރުކާރަށް!

 22. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރާކަނި މަސްކެވުނުތޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. ޔުއަރ އެވްރީ ވިޝް ވިލް ބީ ކްރަޝްޑް ކްރަޝްޑް ކްރަޝްޑް. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

 23. އަގުބޮޑުކޮއްފިނަމައޭ ތިކިޔަނީ ކީއްވެ ، މިހާރު އެވަނީ އަގުބޮޑުކޮށް ނިމިފައޭ

 24. ޞާބަހޭތިގޮތައްހިފާއްޓާލާމަމައިތިރިވާނެ

 25. ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ. ސާބަސް. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ފުރިހަމަ ގާބިލްކަމާ ހަރުދަނާ ކަމާއެކު ކެރިގެން ކުރީމަ ވާނެ. މިފަހަރު ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލު ގޯހެއްނޫން. މަޖޫރީން އަގުބޮޑުކުރި ކުރުން ގޯހީ. މިހާރު އެންމެނަށްހީވަނީ އެއިރެއްގަ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން އަމުރެއްކުރީމާ އެކަމާ ނުރުހޭ ބަޔަކު ބޮޑާދައްކާލީމަ ނިމޭނެކަމަށް. ސަރުކާރުން ނިންމުމެއް ނިންމާއިރަށް އެޔާ އިދިކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއްނޫން ކޮްކޮމެންނޭ. ސަރުކާރުން އެންމެ ޓަހެއްވެސް ދޫކުރާނެކަމެއްނެތް. ބޮޑާހާކާ މީހުނަށް އިސްލާހްވުން އެއީ ގައުމު އެދޭގޮތަކީ. ކޮންބޮޑައެއް ދައްކާކަށް.

 26. މީހުންގެ ވަގުތާއި ، ހުނަރާއި ، މަސައްކަތް އެއީ ފައިސާ. މަސައްކަތް ލޯޑު ބޮޑުގެ ވަގުތު އިތުރުވުމުން އެމީހުންދޭ ހިދުމަތެއްގެ އަގު ބޮޑުކޮށް ދިނުމުގެ ހައްގު އެހިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާނެ. މަޖޫރީން ލާއްވައި 24 ގަޑި އިރު މަސައްކަތް ކުރެވިފައި އެމީހުންނަށް 8 ގަޑި އިރަށް ފައިސާ ދިނީމައި ހަމަ ހަމަ ކަމެއް ނެތް.

  • ލޯޑެއް ބޮޑެއް ނުވާނެ..ދުވާލު އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް ރެސްޓުކޮށްފަ ރޭގަނޑު ފިނި ޖެހުނީމަ މަސައްކަތްކުރަން އެއޮތީ ހަމަ ޖައްސާފަ.. ކުރިން ރައްދަކައަވީގަ ލޯބޯ ފިއްސައިގެން އެމެން ބަރު މުދާ އުފުލަނީ.. ފަސޭހަ ގޮތް ހެދީމަވެސް ފުއްޕަނީ..

 27. ސާބަސް. ކަންކަން ކުރެވޭނީ ނިކަން ކެރިގެން ކުރީމަ. ހަމަ ބަޔަކު ނުރުހުންވިޔަސް މުޅިމަސްލަހަތަށް ނިންމާ އަމުރުތައް ނުޖެހޭ އަނބުރާލާކަށް. 1 ފެބްރުވަރީގަ ހުކުމެއްވެސް އަޅެ ނެރުނީތާ ބަޔަކު އެދިގެން. އެވެރިން ހީކުރިދޯ އަމައްޔާތް އޭ ކިޔާ ބިރުން ފިލާނެކަމަށް ސަރުކާރު. މިހާރު މިއޮތް އިދިކޮޅު ބައިގަނޑަކީ ހަމަ މޯލުން ތަކެއް. ސައީދަށް ސާބަސް. ތިޔަ ހިތްވަރާއެކު ކުރިޔަށް.

 28. ސަރުކާރުން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށްވެސް މުދާނެރެވިދާނެ ތިއީ ސަރުކާރަށް މާބޮޑުކަމެއްނޫން

 29. ޓަނެއް ހުސްކުރަން ޖެހޭނޭ އަގެއް ކަނޑައަޅާ ނެރޭނީ ރެއެއް ދުވާލެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް މާލެއަކި 24 ގަޑިއިރުގެ ތަނެއްކަމަށް ސަރުކާރުން އެ ވަނީ ކަނޑައަޅަފަ

 30. މަސައްކަތުގެ އަގު މަޖޫރީން ބޮޑުކުރާނަމަ، ސަރުކާރުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނަން ކަމަށް މަމެންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް އިކޮން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ރާކަނި މަސްކެވުނުތޭ ދެން ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ އިނގޭތޭ. ދަވޭ އެމެން މަޖޫރީން ނާއި އެކު ލޯ ބޮޑު ކަޅު އައިނު އަޅައިގެން ޖެއްސި އަގުޑަބަލް ކޮށްގެން ކަޓްކާ ގޭމް އެމެންގެ އަތަށް ގޮވަނީއޭ ދޯ ދަ ވޭ އެމެން އެކަން ކުރި ގޮތުން ވެސް މަމެން ނަށް އިނގެއޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި މަޖޫރިއަނޭ މެންނާއި އެކު ލާރޖް ކޮށް ކަޓް ޖައްސައިގެން ގޮސް ބާރގަރ ކިންގް އަށް ވަދެ އޮވެ ކަޓް ފައިސާ އިން ބާރގަރ މަޅާލަ މަޅާލަ ތިބޭނެ ކަމަށް. ޔޫނޯ މަމެން މިވަނީ މިކަން ފަޅާ އަރުވާލާފައޭ އެމެން މަޖޫރިއަނޭ މެން އެއީ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ހޫއް ހޫއް ބޭބީ ބޭބީ ޔޫނޯ ދޭއާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހާއް ހާއް ޑޭންޖުރެސް. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ލެޓްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 31. އެމްޕީއެލް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަޖޫރިއަނޭ މެންނަށް ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެން އުޅޭތީވެ އެމެން ސައިޒުން ކަނޑާ އެމެންގެ ލެވެލް އަށް ތިރި ކުރަން ވެއްޖެއޭ ސައިއްޓޭ އިނގޭތޭ ޖައްސަބަލަ ތަންކޮޅެއް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ އެމެން ސައިޒް ކަޓް ކޮށް ބަލަ. އެއިރުން އަލިފާނޯއިއޭ ގޮވަމުން މަޖޫރިއަނޭ މެން މަމެން ގާތު އާދޭސް ކުރާނެ ދޯ އެހެން ނަހަދާނަމޭ ބައްލަވާ މާފު ހަތަރެސް ފައިން މާފަށް އެދެމޭ ގޮވަމުން ދޯ. އެއިރުން ހުންނާނެ އެމެންނަށް އަލާފިލާފައި އެފަދަ ދުވަހަކުން ދޯ. އޫއް އޫއް ހޫއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ދި އާރޓް އޮފް ޑިޒައާރ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ...

 32. ޓޯކިޔޯންޖުރެސް

  މަމެން ޕިންކީން މިއުޅެނީ އެއީ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރަން ނޫނޭ މަމެން މިއުޅެނީ މާލެ ލިޓިލް ޓޯކިޔޯ އަށް ހަދަންއޭ އެގޮތަށް އެޕްރޮސެސް ގެ ކަންކަން ކުރާއިރު ތަމެން ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިއްޔާއި ހަމައަށް އެކަނި ވިސްނޭ އެއްޗެހި ތަކަށް ހީވާނެއޭ އެއީ ޖެއްސުމޭ ކުރަނީ އެއީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ތަމެންނަކީ އަބަދުވެސް ސެންސްމޭކް ނުކުރާ ވާހަކަ ދައްކާ ގަމާރުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް. ލެޓްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ހާއް ހާއް ހާއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް ޓޯކިޔޯންޖުރެސް...

 33. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާލަ ފަތުރާލާ ތިބެން ޖެހޭނީ ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމޭ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާލާނީ. ހޫއް ހޫއް. ފުމެލީމަ ވެސް ދިޔާދޯ ބިރުން. ތީތިވާރަކީ. ހާއްހަހަހާހާހާޙާ ހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ..

 34. ބޮޑު ކުރާ ބައި ސަރުކާރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގޮތުގަ ނަގަންބާ މިވިސްނަނީ

 35. މަސައްކަތުގެ އަގު މަޖޫރީން ބޮޑުކުރާނަމަ، ސަރުކާރުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނަން ކަމަށް މަމެންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް އިކޮން މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ ވިދާޅުވުމުން ތަމެން ދެން ސީލަބަލަ އިނގޭތޭ ސީލަބަލަ ދެން. ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ ދޯ.

 36. މަހަށްދޭބަލަ

  ސަރުކާރުން އުޅެނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރަން ކަމަށް ތަމެން އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް ގައި އުޅޭ ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖޭ މެން ފެލުނަސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ގުޅި ފަޅުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 120 ބިލިއަން އަކަފޫޓް ހަމަވަން ދެން ގުޅިފަޅުން ހިއްކާލާ ކުއްޔަށް ދިނުމުން ސަރުކާރަށް މަހަކު 120 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރާނެ ބިން ލިބުނީ މާލެ ސަރަަހައްދުން އެއިރުން ޖީއެސްޓީ އުވާލެވުނީ އަދި ބީޕީޓީ އުވާލެވުނީއޭ އެއިރުން ނޫންތޭ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މަގު ތަނަވަސް ކޮށް މިދެވުނީ މީންސް ހުރި ގޮތެއްގައި. ތަމެން ދެން މަަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 37. މަޖޫރީންގެ ބޮލަށްއެރިގެން މިކަން ވެސް ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދައިގެން އެއުޅެނީ ރީނދޫ ޕާޓީން.....!!!

 38. މާލޭގެ ކޮމާރޝަލް ހާބަރގައި ކޮންޓެއިނަރ ކަނޑާ ކޮންޓެއިނަރ އިން މުދާ ނެރެދިނުމަށް މިކިޔަނީ މަޖޫރީ ކަން ކުރުން ކޮމާރޝަލް ހާބަރުގައި. އެއީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން އެކަމަކު ފިޒިކަލް މަސައްކަތެއް ސޭފްޓީ އަށް ބަލަން ޖެހޭ. މީ ރޭގަނޑު ކުރުން މާ ބުއްދި ވެރި މަސައްކަތެއް ދުވާލަށް ވުރެން ސަބަބަކީ ހޫނު ގަދަ ނުވާނެތީއޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން މަޖޫރީންގެ ތެރޭގައި ތިބި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ބަޔަކު އެމެންނަށް ރޭގަނޑު މުޒާހަރާ އަށް ނުދެވޭނެތީވެ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށް ރޭގަނަޑު މަޖޫރީ ކަން ކޮށްދޭ އަގު ބޮޑު ކުރުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. މިކަމާއި މަޖޫރީން ދެކޮޅު ހަދާނަމަ ސަރުކާރަށް މަޖްބޫރު ވާނެއޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަރުކާރަށް ވުރެން ބާރު ގަދަ ނުވެވެނެއޭ މަޖޫރީން ނަށް ތަމެން އެކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ މަމެން ޕިންކީން މަޖޫރީން ނަށް ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ރައީސް މައުމޫނު އާއި ރައީސް ވަހީދު ދޫ ދިން ނަމަވެސް.

 39. މީ ގަޓުހުރި ސަރުކާރެއް ސާބަސް ރައިސް ޔާމީން

 40. މއަސްވެރިމީހާ

  ކަންނެލީގެ އަގު ހެނދހުނު 100 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް ހަވ ީރު 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް ވީމަ ކީއްވެ ސަރުކާރުން އަޅާނުލަނީ މިއީ މަސްވެރިންނަށްވީމަދޯ އެކަމަކު މަސްވެރިންގެ އަދަދު ވަކި މަދެއްނޫން އިނގޭ

 41. މަސްވެރިމީހާ

  މަހުގެ އަގު އެއްފަހަރާ ވައްޓާލީމާ ކީއްވެ ނުބެހެނީ

 42. މަގުސަދަކީ ސަރުކާރުން ތިކަމުގެ ތެރެއަށްވަދެ ކޮންމެވެސް ވެރިއެއްގެ ކުންފުނި އަކާ ހަވާލުކުރުން ނިކަމެތި.މަޖޫރިން ރަށައް ފޮނުވާލުން .ސައީދު އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގަވެސް މަޖޫރިން ލައްވާ ކުރުވަނީ ސަރުކާރުތަކަށް ނުވެގެނެއްނޫނެވެ،