ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރިކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް، "ލިބޭއެމްވީ" އިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކާއެކު ހަދިޔާ އެއް ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ލިބޭއެމްވީ" އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، އެ ޕޭޖުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބައްލަވައިގަންނަވާ ކަށްޓަމަރަކަށްވެސް، 150 ރުފިޔާގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ލިބޭއެމްވީ" ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއި އެނޫންވެސް މަގުބޫލު ޕްރޮޑަކްޓުތައް މިހާރު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން ހުރިއިރު، އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ އެފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެވެ.

"ލިބޭއެމްވީ" އިން މިހާތަނަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ހެޔޮ އަހުގައި ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ކުރަމުން ދާއިރު، އެފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ، ކޮޓަރި އާއި ކާރުތެރޭގައި ވަސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ފުޓަވާން - އަރޯމާ އާއި، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވައި އިސްތަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ ހެއާ ޕެކާއި، ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ދަތް ހުދުކޮށް ރީތިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކާއި އޭގެ މަޢުލޫމާތުތައް، "ލިބޭއެމްވީ" ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލިބެން ހުރިއިރު، މި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 9946822 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. "ލިބޭއެމްވީ" އިން ދަނީ މާލެ އިން ތަކެތި އޯޑަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ދެމުންނެވެ.

ފޭސްބުކް ޕޭޖުގެ އިތުރުން، "ލިބޭއެމްވީ" އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ "ސަމަރ ސްޕޯޓްސް" ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކޮސްމެޓިކްސްގެ އިތުރުން އެނޫންވެސް ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓުތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭ މި ފިހާރަ ހުންނަނީ، ހުޅުމާލޭ ބޮކަރުމާ ހިނގުން (ލޮޓް ނަމްބަރު: 11165) ގައެވެ."ލިބޭއެމްވީ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އެހެން ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ދަތްފަނިކެއުން ހުއްޓުވާ ޚާއްސަ ދަތްއުނގުޅާ ބޭސް
(އަގު: 145 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


2. ސެންޓިއޯ އަލޮވެރާ & ހަޔަލަނޭޓް ފޭޝަލް މާސްކް އަދި ސްކްރަބް
(އަގު - ފޭޝަލް މާސްކް: 300 ރުފިޔާ) / (އަގު - ފޭޝަލް ސްކްރަބް: 300 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


3. އަލޮވެރާ ޖެލް
(އަގު: 150 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


4. ކްލިނިކް: ފްރެޝް ޕްރެސްޑް - 7 ޑޭއި ސިސްޓަމް (1000 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


5. ވަޓްސަން ބޮޑީ ވޮޝް - ސްޓްރޯބެރީ (410 ގްރާމް: 190 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


6. ވަޓްސަން ބޮޑީ ވޮޝް - ޓަމަރިންޑް (410 ގްރާމް: 190 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


7. ޕަތުންތިޕް - ހެއާކެއާ ޕެކް (1250 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


8. އަނގައިން ނުބައިވަސް ކަނޑުވާލާން އެންމެ މޮޅު "ކޮކޯމޭޓް" (40 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


9. އަތުގެ ހަންގަނޑު މަޑުކޮށް، ތާޒާކޮށްދޭ ""ފުޓްވާން ހޭންޑްކްރީމް" (130 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


10. ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދަތްތައް ދެގުނައަށް ހުދުކޮށްދޭ "ރަސްޔަން - އެކްސްޓްރާ ވައިޓް ހާބަލް ޓޫތްޕޭސްޓް" (150 ރުފިޔާ) [އިތުރު މައުލޫމާތު]


11. އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވާ މައްސަލައަށް އޮތް ފަރުވާ [އިތުރު މައުލޫމާތު]


12. ބޮލުން އިސްތަށިފައިބާ ހަންފޮޅެންޏާ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ "ފުޓަވަން" [އިތުރު މައުލޫމާތު]


13. ކޮޓަރީގައި އާއި ކާރުތެރޭގައި ވަސް ރަނގަޅުކުރުމަށް މިވަރެއް ނެތް! [އިތުރު މައުލޫމާތު]