"ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނު"ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް، މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

އެކުންފުންޏަކީ ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް، މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

އެކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހެ ޚާއްސަ ގަރާރަކުންނެވެ. ޓްރޭޑްނެޓްގެ ރައުސުލްމާލަކީ 10 ރުފިޔާގެ 15 މިލިއަން ހިއްސާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ 150،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި މި ކުންފުންޏަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި، ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ގާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ ޝަހުސެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. Anonymous

    ތިޔައީ ކުންފުންޏެއް ނެހެދިއަސް އެއްވިއުގައަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް. މީދަ މޮޔަ ކިނބުލާ، ކަލޭ ހީކުރަނީ ދިވެހިންނަކީ ކޮހުން ކަމަށްތަ. ތިއުޅެނީ 80000 ރުފިޔާގެ މުސާރަދޭނެ މަގާމުތަކެއް އުފައްދަންވެގެން. ތިޔަ ކުންފުނީގެ ބޯޑާ އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ވަކަރުގެއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފަ ތިބި 50 ގޮލާއަށް ވަޒީފާދޭން ވެގެން. ދެން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ލާރިއެއް ބަޖެޓްގަ ނެތީމަ ބުނާނެ...ބަޖެޓް ނެތޭ...ބަޖެޓް ނެތޭ.

    31
    2