ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ފަހުގެ އެއްޗެއްސަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ އާދަކަމަށްވާއިރު، އެހެން މީހުންނަށް ފޮނިދައްކަންވެސް ދިވެހިން ފަހުގެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. މިގޮތަށް ފޮނިދެއްކުމަށާއި، ހެޑްސެޓްގެ ބަދަލުގައި ފަސޭހައަކަށް ދިވެހިންވެސް މިހާރު ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަހުގެ ފޯންތަކާއި އެއާޕޮޑް ފަދަ އެއްެޗެހި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އެންމެ ފަހުގެ އެޕަލް އެއާޕޮޑް ޕްރޯ މިހާރު ރާއްޖެއިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މަޝްހޫރު ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނާއި، ފޯނާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި ވިއްކަމުން އަންނަ ސުޕަރ މޯބައިލުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯ ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އަދި އެތަނުން އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 11 ސީރިސްގެ ފޯންތައްވެސް ވިއްކަމުން ދެއެެވެ.

އެއާޕޮޑް ޕްރޯއަކީ ފެން ނޭޅޭ ގޮތަށް، ފެން އެޅުމުންވެސް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި މި އެއާޕޮޑްވެސް ބޭނުންކޮށްލަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަދި ވަޔާލެސް ޗާޖިންގެ ހިދުމަތްވެސް މި އެއާޕޮޑުން ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސުޕަރ މޯބައިލުން ދަނީ އެއާޕޮޑް 2 އާއި އެއާޕޮޑް 2ގެ ވަޔަރލެސް އެ ފިހާރައިން ވިއްކަމުންނެވެ.

ސުޕަރ މޯބައިލްއިން އެންމެ ފަހުގެ ފޯންތައް ވިއްކަމުން އަންނައިރު، ހުރިހާ ބްރޭންޑްތަކެއްގެ ފޯނުތައް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެ ފިހާރައިން ހައްލުކޮށްދެެއެވެ.

އަދި އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ފޯންތައް ޑެލިވަރިވެސްކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުން އެ ފިހާރައިން މާލެ ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން، ރިސޯޓްތަކަށާއި، ރަށްތަކަށް ފޯން ޑެލިވަރީ ހިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. އެ ފިހާރައާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރަކީ 7519966 އަދި 9918006 އެެވެ.

ސުޕަރ މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނާނީ އަލިކަލޭގެފާނު މަގު، ބޮޑުރަސްގެފާނު މަގު ކަންމަތީގައެވެ.

އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ފޯންތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލް މި ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ.