މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ އެވޯޑް ވިނިންގ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކެންޓޫ ބިއުޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ނިއު އެޑިޝަނުން ހޯލްސޭލް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ކެންޓޫގެ ރާއްޖޭގެ ހޯލް ސޭލް އެޖެންޓަކަށް ނިއު އެޑިޝަން މިހާރު ވެފައިވާއިރު، ނިއު އެޑިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖެއިން އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ހޯލްސޭލްކޮށްވެސް އަދި ރީޓެއިލްކޮށްވެސް ކަންޓޫގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބެންހުނަނާނީ އެ ފިހާރައިގައިއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންގެ ޗީފް އޮފް މާކެޓިންގ އިސްމާއިލް އަޒްމީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނިއު އެޑީޝަނުން ކެންޓޫ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެންމެ ހެޔޮއައުގައި އަބަދުވެސް ލީބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން، އަދި ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބޭނޭ ގޮތަށް ހިދުމަތްދިނުމުގައި ރާވާފައިވާނެ. ނިއު އެޑިޝަން ހޯލް ސެންޓަރަށް ގުޅާލައިގެން އަދި އެކައުންޓް ޓްރާންސްފާއިން ޕޭމަންޓް ހަދާލައިގެން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޯޓަށް ނުވަތަ ފިހާރައަށްވެސް ޑީލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ހޯލްސޭލް ސެންޓަރަށް 9672727، އަދި 9972727 އަށް ގުޅައިގެން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

ކެންޓޫ އަކީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މައްޝޫރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެންގޭ އެމެރިކާގެ ބްރޭންޑެކެވެ. ކެންޓޫ މައްޝޫރުވެފައިވަނީ ބޯބުޅި މީހުންތެރޭގައި ފަސޭހައިން އިސްތަށިގަންޑު ރީތިކޮށް ސްޓައިލްކޮށް ގިނައިރު ބެހެއްޓޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގޮތުގައިއެވެ. އަދި ކެންޓޫ އަކީ ހެއާކެއާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސްމެއެވެ. ކެންޓޫ ޕްރޮޑަކްޓްސް ހަދާފައި ހުންނަނީ އިސްތަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ޝިއާ ބަޓާ އަދި އާގަން އޮއިލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ކެންޓޫއަކީ ހުސް ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން އިން ބޭނުންވަނީ ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކެއް ވީހާވެސް ގަންލަން ފަސޭހަވާނޭ އަގުތަކެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހައި ކޮލެޓީ ބައިނަލަގްވާމީ ގޮތުން މައްޝޫރު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެނެސްދިނުމަކީ ނިއު އެޑިޝަނުން ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަގްސަދެވެ. މިގޮތުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ، ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް، ލޭޔާ ޝޮޓް، ކެންޓޫ،ބާތް އެންޑް ބޮޑީ އަދި ލިލީޑޯ ޕެރިސް ބްރޭންޑްގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނެސް ނިއު އެޑިޝަނުން ދަނީ ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުންނެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތުދީފައުވާގޮތުގައި، ނިއު އެޑިޝަނުން އޮންލައިން ޓްރާންސްފާކޮށްގެންވެސް ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންގެ ޕޭމަންޓްތައް ބަލައިގަނެއެވެ. އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތްެސް އެ ފިހާރައިން ދެމުން ގެންދެއެވެ.
ނިއު އެޑިޝަން ހޯލް ސޭލް ސެންޓަރަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓްސް ކަމާށްވާ ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ޕެރިސްްގެ މަަަަަޝްހޫރު މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ އެޖެންޓެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ރިޝް

  ޢަގުހެޔޮވަރު ބަލާލަން ދާނަން. ހޯޕް ވާނެކަމަށް

 2. ލިއުސާ

  މައި ފޭވްރިޓް! ދާނަން

  3
  1
 3. އަައިލީ

  ޕްރޮމޯސަނެެއް ނެއްތަ؟ ތިތަނުން ބޭއްވި 50 ޕަސެންޓު އޮޕް ވަރަ ސަޅި. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

  • ސުމޮލީ

   ތި ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 50 ޕަސަންޓު ހުރިހާ އެއްޗަކުން ނުކުރާނެ

 4. ސަލީމްބެ

  އަގު ބޭނުން ބަލަން އަގުވެސް ޖަހާލިނަމަ

 5. ޅޮލް

  ޢެންމެން އެބަ ކިޔާ ތީގެ ހޯލްސޭލް އެޖެންޓޭ. ދެސިއޯ އަކާ އޭޑިއާ އަކާ. ޢެމީހުން އަތުގަ މާ ރޭންޖް ބޮޑު. ޑުބާއީ އެންމެނަށް ގެނެވޭ. ޢަޖައިބު