ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިން އަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. ރަނގަޅަށް ފޮރެކްސްގައި އާމްދަނީ ހޯދާ ކިތަންމެ ބަޔަކު ވެސް އެބަތިއްބެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް، މާކެޓްގެ ވާނުވާ ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނެތުމުން ފޮރެކްސްގައި ފައިދާ ހޯދަން ދަތިތައް ވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން މިލިޔުމުގައި މިއޮތީ ފޮރެކްސްގައި ފައިދާ ހޯދަން ފަސޭހަ ކޮށްދޭނެ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

1000ޕިޕް ކްލައިމްބާ ފޮރެކްސް ސިސްޓަމް

1000ޕިޕް ކްލައިމްބާ ފޮރެކްސް ސިސްޓަމް ޑައިޒަން ކޮށްފައި ވަނީ ފޮރެކްސްގައި ފައިދާ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް ހިމަނައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުން އަމިއްލައަށް ފޮރެކްސް މާކެޓް ދިރާސާކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު އަގުތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. ޓްރޭޑެއް ޖައްސަން އެންމެ ރަނގަޅު ގަޑި ވިޝުއަލީކޮށް، އަދި އޯޑިއޯ އިންނާއި އީމެއިލް އިން ވެސް އަންގައިދޭނެއެވެ.

ފޮރެކްސް ޓްރޭޑް ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު މި ޕްރޮގްރާމް ބޭނުން ކުރެއެވެ. މީގެ އަގަކީ 299 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ނަމަވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއި އެކު މިހާރު 97 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް މި ޕްރޮގްރާމް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވަންދެން ވެސް ޕްރޮގްރާމް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު ޗާޖެއް ނުކުރާނެއެވެ.

1000ޕިޕް ކްލައިމްބާ ފޮރެކްސް ސިސްޓަމްގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މިލިންކުން ފެންނާނެއެވެ.

1000ޕިޕް ބިލްޑާ

ފޮރެކްސް ޓްރޭޑް ކުރާ މީހުންނަށް ފައިދާ ހޯދައިދީ، ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ޕްރޮގްރާމަކީ 1000ޕިޕް ބިލްޑާއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަށް މިހާރު ދިހަ އަަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ރިވިއުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ގެއްލުން ކުޑަ، ފައިދާ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އިހްތިޔާރު ކުރާނަމަ މި ޕްރޮގްރާމް އިހްތިޔާރު ކުރަން ގިނަ މީހުން ލަފާދެއެވެ. މިއީ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ޓައިމް ޒޯންތަކަށް ވެސް ފައްކާކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓްރޭޑެއް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުގަޑި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށާއި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް މި ޕްރޮގްރާމުން ފޮނުވައި ދޭނެއެވެ. 1000ޕިޕް ބިލްޑާގެ މައުލޫމާތު މިލިންކުން ފެންނާނެއެވެ.

ފޮރެކްސް ޓްރެންޑީ

ފޮރެކްސް ޓްރެންޑީ އަކީ އަލަށް ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިން ފަށާ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ލައިވް ޗެޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތައް އަންގައިދޭން ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވައި ދޭނެެއެވެ. އަދި އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އޮޓޮމެޓިކުން ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ ގޮތައް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިތައް ވެސް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ފޮރެކްސް ޓްރޭޑް ކުރާ މީހުން އެންމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މެޓަޓްރޭޑް، ނިންޖާޓްރޭޑާ، ޓްރޭޑްސްޓޭޝަން އަދި އިތުރު އެތައް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ޓްރޭޑް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާނެއެވެ.

ފޮރެކްސް ޓްރެންޑީގެ އިތުރު މައުލޫމާތު މިލިންކުން ފެންނާނެއެވެ.

ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިންގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު މީހުންނަށް ވެސް އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު، ސޮފްޓްވެއާތަކަށް ވެސް ސައްތައިން ސައްތަ ފައިދާއެއް ނެރެވުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ވީވަރަކުން ފައިދާ އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުތައް ހުރެއެވެ. އަހަރެން މިގެނެސްދެނީ އިތުބާރުކުރެވޭ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. އ. ޖ. އ

  ކަޑަ ކަމެއް

  9
  6
 2. ޔަސް

  ތީ ކަޑަ އައިޑިއާ އެއް މިދުވަސްކޮޅު. 1000 ޑޮލަރު ވަރު ދުއްވާނުލާ ޕުރޮފިޓަބަލް ޓްރޭޑާ އަކަށް ނުވާނެ. 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގަ މި ބުނީ.

  7
  3