ހެޕީ މާކެޓުން ހިންގާ 4 ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޕޭ ލީވް ދީފި

ހެޕީ މާކެޓް ކޮމްޕެނީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަތަރު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންވެސް ގެއަށް ފޮނުވާލަން ނިންމާފައި ވަނީ މުސާރަ (ޕޭ ލީވް)ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަތަރު ރިސޯޓަކީ ތުޅާގިރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަންގާގަ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ސަފާރީ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޑްރީމްލޭންޑް ދަ ޔުނިކް ސީ އެންޑް ލޭކް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޑްރީމްލޭންޑް ފިޔަވާ … Continue reading ހެޕީ މާކެޓުން ހިންގާ 4 ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޕޭ ލީވް ދީފި