ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ "ލިބޭ" އިން ސެނެޓައިޒާ އާއި މާސްކު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

"ލިބޭ" އިން މިތަކެތި މިހާރު ވިއްކަމުން ދާއިރު، އެފަރާތުން އަންނަނީ ސެނެޓައިޒާގެ "ޖެލް" ވިއްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސެނެޓައިޒާ ޖެލްގެ 480 އެމްއެލް އާއި 240 އެމްއެލް އާއި 30 އެމްއެލް އަދި ޖެލް ސެނެޓައިޒާގެ 500 އެމްއެލް މިހާރު "ލިބޭ" އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ލިބޭ" އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެފަރާތުން ވިއްކާ ސެނެޓައިޒާ ޖެލްގެ 480 އެމްއެލް ފުޅިއެއް ވިއްކަނީ 150 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި 240 އެމްއެލްގެ ފުޅިއެއް 100 ރުފިޔާއަށް ހުރިއިރު، 30 އެމްއެލް ވިއްކަނީ 50 ރުފިޔާއަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 30 އެމްއެލް ފުޅިއަކީ ކީޗެއިން އެއް ގޮތަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުޅިއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖެލް ސެނެޓައިޒާގެ 500 އެމްއެލް ފުޅިއެއް ވިއްކަނީ 160 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސެނެޓައިޒާގެ އިތުރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި ފޭސް މާސްކުވެސް "ލިބޭ" އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އެފަރާތުން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

"ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 7999681 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިބޭ"ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖުކޮށްގެން ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

"ލިބޭ" އިން ލ. އަތޮޅުގައި ވެސް މި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅުން ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމަށް 9847791 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ."ލިބޭ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1. ބަނޑު ހިންދައި ބައްޓަން ރީތިކޮށްދޭ، ލޭންސްލޭ ސްލިމިންގް ކޮފީ (150 ރުފިޔާ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ހުސެން

  މިވަރެެތްނެއް

  5
  12
 2. އަހު

  ކީއްވެޔޯ މާސްކުގެ އަގު ނުޖެހީ.

  26
  1
 3. ވިސްނޭ

  މާސްކު ހުރިތޯ އަހާލީމަ.. ޖަވާބެއްނުދޭ....

  14
  3