ރާއްޖެއަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު އުފެއްދުންތައް ތައާރަފް ކުރަމުން އަންނަ ވީ.އޭ.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަނެއްކާވެސް އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފިއެވެ. މީގެކުރިން ތައާރަފްކުރި ފެނާ މިކްސް ކޮށްގެން ގިރާ މަރަކާ ޖޫސް ވަނީ ދިވެހިންގެ މަގުބޫލުކަމާއި އިތުބާރު ހޯދައިފައެވެ. މިފަހަރު ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ބުއިމަކީ ވަގުތުން ބޯލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޭޕަ ބޯޓް (Paper Boat) ޖޫހުގެ ވައްތަރު ތަކެވެ.

ޕޭޕަ ބޯޓް ޖޫހަކީ އިންޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ގުދުރަތީ މާއްދާތަކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ޖޫހަކީ ޕްރިޒަވޭޓިވްސް އަދި އަޓިފިޝަލް ކުލަތައް ނުލާ އުފައްދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިމަކީ މޭވާގެ އަސްލު ތާޒާ ރަހަ ލިބޭނެހެން، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުންނާނެހެން ވަރަށް ސާފު ތާހިރުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕެކިންއެއްގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެކެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓް ތަކަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކާ ވެސް ގުޅޭނެ ފައިދާ ހުރި ބުއިންތަކެކެވެ.

މި ޖޫހުގެ އެކިއެކި ފްލޭވަތައް ވީ.އޭ.ވީ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރަމުންދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ml150 ، ml180 ވަނީ ވަރަށް ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ.

Posted by VAV Trading Point on Saturday, June 27, 2020

ޕޭޕަ ބޯޓްގެ ކޮންމެ ފްލޭވަ އެއްގައިވެސް ވަރަށް ތަފާތު، ތާޒާ މީރު ރަހައެއް އެކުލެވިފައިވެއެވެ. މިއީ ސްކޫލް އިންޓަވަލް ގަޑިއަށް އަދި ދަތުރުދާއިރު ބުއިމަށް އަދި ޕާޓީތަކުގައިވެސް ބޯލަން ވަރަށް ހިތްގައިމު، މީރު ބުއިމެކެވެ.

Call 744 7777 for orders

Posted by VAV Trading Point on Saturday, June 27, 2020

މިޖޫސް ހޯލްސޭލްކޮށް ބައްލަވައިގަތުމަށް ވީ.އޭ.ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (7335151) އިން ލިބޭނެއެވެ. ވައިބަ އިންވެސް ހޯލްސޭލް އޯޑަރު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ އައުޓްލެޓްތަކުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީ.އޭ.ވީ ޓްރޭޑިންގ ޕޮއިންޓް، 7447777
ފްރުޓް އެންޑް ވެޖް ގާރޑެން، 7951010
އެކިމަރުކާ، 7344040

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. މީރު

    ވަރަށް މީރު އަންނާރު ޖޫސް. މީގެ ދެއަހަރުކުރިން އިންޑިއާއިން ތި ޖޫސް ބުއިން. .

  2. Anonymous

    އިންޑިޔާގެ ބިގް ބާޒާރުގަ އެކަނި މިޖޫސް ކުރިން ލިބެނީ. މެންގޯ ފްލޭވާރ ވަރަށް ސަޅި . ކާންޓް ވެއިޓް

  3. ކޮންޒިއުމާރ

    ލިޗީ ވ.މީރު. އިންޑިޔާގަ އުޅުންއިރު ވ ގިނައިން ބޯއެއްޗެއް. ބެސްޓް