ޑޮކީ ބްރޭންޑްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ވެކިއުމް ކްލީނަރ މިހާރު ރާއްޖެއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

މި ވެކިއުމް ކްލީނާ އަކީ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ، ލުއި، އެހެންނަމަވެސް އިތުބާރު ހިފޭ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެޗް އެންޑް އެޗް މިރަކަލްސް އާއި ގުޅުއްވުމުން އެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

އެގޮތުން 9180880 މި ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ، އެޗް އެންޑް އެޗްގެ ފޭސްްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށްވެސް މި ވެކިއުމް ކްލީނާ އަށް އޯޑަރ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ވެކިއުމް ކްލީނާ އަކީ އަތަށް ލުއި، ކުޑަ ވެކިއުމް ކްލީނާއަކަށް ވީނަމަވެސް މިއީ ބާރުގަދަ ސަކްޝަން ޕަވަރއެއް އޭގައި އެކުލެވޭ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ސާފުކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އަދި އެންމެ ފަހަަރަކު ޗާރޖްކޮށްލައިގެން 20-30 މިނިޓަށް މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ ބޭނުންކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ކާރުތަކާއި، އޮފީސްތައް އަދި ގޭތެރެ އާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކޮށްލަންވެސް ވަރަށް ކަމުދާނެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ފަދަ ފަރާތްތަކަށް މާބޮޑު އުނދަނގުލަކާއި ނުލާ އުޅަނދު ސާފުކޮށް ބާއްވަން މަގުފަހިކޮށްދޭނެ އުފެއްދުމެކެވެ. މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ އަކީ ކުޑަ އެއްޗަކަށް ވުމުން ކާރު ތެރޭގައި ވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު އުނދަނގޫ ނުވާނެހެން ބާއްވާލެވިދާނެއެވެ.

މި ވެކިއުމް ކްލީނާ އަކީ ނިދާ ގޮދަޑި އާއި، ސޯފާ އާއި ބާލީސް ފަދަ ތަކެތި ސާފުކަން މަތީ ބޭއްވުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އިތުބާރު ހިފޭ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

އެޗް އެންޑް އެޗް މިރަކަލްސް އިން މި ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ޕާޓީ ޑެކަރޭޝަންސް ސާމާނާއި އެހެނިހެން ސާމާނުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ާިަްއައިޝާ

  އަހަރެން ތީގެ އަޖުމަ ބަލާލާފިން. އަސްލުވެސް ވަރަށް ލުއި ރަގަނޅު އެއްޗެއްތީ. ޕްރޮޑަކްޓާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހެޔޭ ބުނެލަންއޮތީ

  • ނަން

   އަގު ކިހާ ވަރެއް؟

 2. ޢިދުރީސް

  މިއަސްލިވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަތަށް ލުއި ކުޑަ ވެކިއުމް ކުލީނާއެއް، އަގުވެސް ރަނގަޅު ބޮޑެތި އެއްޗިސް ގަނެގެން ބާރެއް ނުހުރޭ،