މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ އާ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް، އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ސްޓުއާޓަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޭފުޅެކެވެ.

ސްޓުއާޓް އެ ދެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ގައި ކަމަށް ވިޔަސް އޭނާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ރަސްމީކޮށް މި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ސޯލިހު އިއްޔެ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުންނެވެ.

ސްޓުއާޓަކީ ޔޫރަޕް، މެދުއިރުމަތި، އުތުރު އެފްރިކާ، އޭޝިއާ އަދި އުތުރު އެމެރިކާގައި އޭވިއޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާއަކީ 20 އަހަރު ދުވަހު އެގްޒެކެޓިވް އަދި ބޯޑު ފެންވަރުގެ މަގާމްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސްޓުއާޓް ސޮއިކުރައްވައި، އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިއްޔެ ފޮނުއްވި ސާކިއުލާއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ އަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައި ނަމަވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށް، އެކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. މޯޑް

  މި ބޭފުޅާގެ ( އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް ) ސެލަރީ އެނގޭ ބޭފުޅެއްވާނަމަ މިތާ ޖަހާލަދެއްވުން ވަރަށް އެދެން.

  24
  2
  • Anonymous

   Basic Clw all allowance 5200 ޑޮލަރ

  • ވިސްނާލަބަލަ

   (ސްޓުއާޓަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޭފުޅެކެވެ.) ލިޔުމުގަ އޮތީ މިހެން.. އެކަމު މީ އިނގިރޭސިވިލާރުގެ ހަރުބީ ކާފަރެއް. ސޮލީބީއެއް. ބޮޑުކާފަރެއް.

 2. ހައްވަ

  މިގައުމުގަ ހަމަ ކިޔަވައިގެންހުރި މީހަކު ނެތީބާ މިކަހަލަ ކާފަރުންނާމިގައުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް މިހަވާާލުކުރަނީ އެހެންތާވާނީ ކެރަފާ އަންނިއައް ބައިއަޅަން ގޮތެއްބހޯދަން ވާނެނުން މާސޯލިހުމީހަކަށް ވެގެން ހުންނާނެ ބޮޑުވަގު އަންނި ???

  29
 3. ޝަރުމީލް

  ދިވެހިން ނުލިބިގެންދޯ...މިއީވާ ސަރުކާރެއް......

  27
 4. އިސްތިއުފާ

  ދިވެހިންނަށް އަދާ ކުރެވޭ ވަޒީފާ ބޭރު ދޮންމީހުންނަށް ދޭން އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯރޑް އިން ނިންމި ނިންމުން މަމެން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކޮށް އަދި އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ އަށް މަމެން ގޮވަމޭ ތަމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  27
  1
 5. ޯހބޔ

  ޖީއެމްއާރުގެ ސީއީއޯއަށް ވަޒީފާދިނީ ދޯ ވައުދާ އެއްގޮތަށް

  28
 6. އަޙުމަދު

  އިންތިޚާބް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކަށް ބައެއް އަޅާލީ! ނާފަހެ އެމް. އޭ. ސީ. އެލް ގެ ދިގުތާރީޚުގައި އެކުންފުނިން ހޯދި އެތަކެއް ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލުކުރީ ދިވެހީންގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ދިވެހިންގެ ވެރިކަމުގައި ކުންފުނި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގައިގެން!

  28
  1
 7. އިސްތިއުފާ

  އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯރޑް ޗެއަރމަން އެމެން ރިސޯރޓް އިން ދިވެހިން ކަނޑާ ނަގާ އެއްލާލާ ބޭރު ދޮން މީހުންނަށް ޖީއެމް ކަން ދޭ ގޮތަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ގެ މަގާމަށް ދޮން މީހަކު މަހަކު 60 ހާސް ޑޮލަރުދީފައި ގެނައުން އެއީ މަމެން ދިވެހިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑްގެ ޗެއަރމަން މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދީފައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކަނޑާލަންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  11
  1
 8. ގަމާރުންގެ ވޯޓު

  ނާގާބިލު ސަރުކާރު. އިސްތިއުފާދީފަ ގޭގަ ތިބޭ.

  11
 9. އިސްތިއުފާ

  ސްޓުއާޓް، އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެއްޖެއޭ އެހެންތޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ކަމުން ސްޓުއާޓް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ ދެން ދެން މަމެން ގޮވާނަމޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ އަށް އިސްތިއުފާ އަށް މަރުހަބާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ ޖައްސާ ކުދިންނޭ އިސްތިއުފާ މިއުޒިކް މިއުޒިކް އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  11
  1
 10. އިސްތިއުފާ

  އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ކަމަށް ބޭރުމީހަކު ގެންނަން ރައީސް އޮފީހުން ހުއްދަ ދޭނީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ މަތީ ވަޒީފާ ތައް ހޯދާ ދޭނެ ގޮތުގެ ރޯޑް މެޕެއް ވެސް އެކުލަވާލާ އެމަގުން ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕޮލިސީސް ތައް ރައީސް އޮފީހަށް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމުންނޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  10
  1
 11. އިސްތިއުފާއޭ

  އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމަށް ޔޫކޭ މީހަކު ބޮޑު މުސާރައިގައި ދިވެހިން އެމަގާމް އަދާކުރަން ތިއްބާ ގެނައުން އެއީ މަމެން އެކަން ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް އަދި އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑް މެމްބަރުން ދިވެހިން ދެކެ ހަސަދަވެރިވެ ދިވެއްސަކަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޭދޭތީއޭ އެމެން އެގޮތަށް އެކަން ކުރަނީ އެމެންގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި މުޅިން ބޭރުމީހުން ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ވެސް ބޮޑުން ތައް ބޭރުމީހުންނަށް ބޮޑު މުސާރައިގައި ގެންނަނީއޭ ބޭރުކުރޭ ބޯރޑް ބޭރުކުރޭ އެމްއޭސީއެލް ބޯރޑް ހީނުކުރާތި ތަމެން ބޭނުން ގޮތަށް ގޭސް ގަނޑު އެމްއޭސީއެލް ގައި އެނބުރޭނެ ކަމަށް ނޭބުރޭނެއޭ މަމެންގެ ރާޑަރަށް އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯރޑް އަރައިފިނަމަ ޗެނަލް ތޭރައިގެ ދަލަށް ލާ ތަމެންގެ ކެރެކްޓަރ ރަނގަޅަށް ހަވާދު ފުނޑާ ގޮތަށް ފުނޑާލާނަމޭ އިނގޭތޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ތަމެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ އިސްތިއުފާއޭ

  10
  1
 12. އިބޫއިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ މިވަނީ ދިވެހިންނަށް ދިވެހިންގެ އެއާރޕޯރޓް އިން ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ފެއިލް ވެފައޭ މަމެން ހަރު އަޑުން ރައީސް އިބޫ އަށް މިކަން ނުވި ކަމަށް ގޮވާލަމޭ ކުދިންނޭ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ އެމެންނަށް މިކަން ވިތޭ ނޫން ނުވިދޯ ދެން ހުރިހާ ކުދިން މަމެން މިއުޒިކް ޖެއްސީމާ އަޑުދަށުން ކިޔާތި މަމެން މިކިޔާ ގޮތަށް އިނގޭތޭ މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  10
 13. Anonymous

  މަގޭ ހިތަށް އަރަ ދިވެހީން ނެތީބާ.... މީ ހަމަ އެމްޑީޕީ ގެ ފިކުރު.... މި ދިވެހި ފަސްގަޑަށާއި ދިވެހީންނަށް ގައްދާރުވުނުގެ ފިކުރު.. 2023 ކުރީން ކަލޭމެން ވައްޓަލަން ﷲގެ އިރާދަފުޅުން

  11
 14. ކްލޯސްޑް

  އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ކަން މިހާތަނާއި ހަމައަށް ކުރީ ދިވެހިންނޭ ދިވެހިން ތިބެމެ ދިވެހިންނަށް އެމަގާމް ނުދީ ބޭރުމީހުންނަށް އެމަގާމް ދިވެހިންނަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރައިގައި ދިނުން އެއީ މަމެން ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމެކޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ތިޔާ ދޮން މީހާ ފޮނުވާލާ އެ މަގާމް ދިވެއްސަކަށް ދޭންވީއޭ ދިވެހިންގެ އެއާރޕޯރޓް ހިންގާނީ ދިވެހިންނޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ މިނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ

  13
 15. ގައްދާރޭ

  އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ކަން ކުރާނެ ދިވެހިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ މީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުން ތަކެއް އަޑީގައި ތިބެގެން އެމްއޭސީއެލް އިންޑިއާ ގެ ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލަން ވެގެން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރުގެ އެޖެންޓަކު އެމްއޭސީއެލް ތެރޭގައި ޕްލާންޓް ކުރަނީ ކަމަށް މަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރަމޭ ދިވެއްސަކު ސީއީއޯ އަކަށް ހުރެއްޖެނަމަ އެފަދަ ސިޓީ އެއް ނުލިބޭނެ ކަން އެމްޑީޕީ އަށް ޔަގީންވާތީއޭ އެމެން ބޭރު މީހަކު އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަކަށް ގެނައީ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަގު މަކަރާއި ހީލަތް ތެރިކަމުގެ ދަށުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ހިންގާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ގޭސްގަނޑެކޭ މީ ސީދާ ގައުމަށް ގައްދާރު ވުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ...

 16. Anonymous

  ކިޔަވައިގެންތިބި ގާބިލް ދިވެހިން އެބަތިއްބޭ ގުއި ރޭ ސަރުކާރު ދެން ހީހީފައި އަތްޖަހާ

 17. ތިބެނީތޭ

  ދިވެހިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ބޮޑެތި މުސާރައިގެ ވަޒީފާ ބޭރު މީހުންނަށް ދިނުން މީގެ އަޑީގައި އަޑިނޭގޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ވާނެ ކަން މަމެންނަށް ހީވެއޭ އައިޖީއެމްއެޗް ހިންގަން ޔޫކޭ މީހަކު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ގެނެސް ގެން ދެން ފެނުނީ އައިޖީއެމްއެެޗް ވިއްކާލަން އުޅުނު ވާހަކައޭ މީއޭގެ ފެށުމެއް ކަމަށް ވުމަކީ ގާތް ކަމެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން މިކަން ޖެހޭނެ ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ކޮބާ އުމަރު ނަސީރު މެން އެމެންނަަށް މިކަން ނޭގެނީތޭ ހިމޭނުން ތިބެނީ އެއީ ކިއެއްވެތޭ...

 18. ކަހުރަބު

  ދޮން ކްރިސްޓިއަނުން ދެކެ ލާދީނީ އަންނި ލޯބިވާ ވަރުން މުޅި ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެ އިނދެޖެހިފަ އޮތް ދުވަސްވަރު ދޮން ސޮލީބީއަކަށް ނުކަތާ ވަރުގެ ބޮޑު މުސާރައަކާއި އެކު ވަޒީފާ ދިނީ ދެން ދޭނީ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެރަށްވެހިކަން

 19. ޔާސިރު

  ސަރުކާރުވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައިކަމުގެ ބޮޑެތިހެކިތައް މިހިރަގެން ފެންނަމުން ދަނީ.....އަދިވެސްް ތިޔަ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއްގެ ޚަބަރު އިވޭނެ.......މަ ނުބުނާނަށް ޔާމިނެއް،މައުމޫނެއް، އަނެއްމީހެއް ވަކި ރަނގަޅެކޭ.....އެކަމު މި އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އެމީހުންގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން މި ޤައުމަށް މިހިރަވެގެންދާ ނިކަމެތި ގޮތްގޮތް އަޅެ ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް ވިސްނާލުން ކީއް؟؟؟ ފާޅުގައި އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކު ޤައުމުގެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ތިބޭއިރު ކީރިތިﷲ ގެ ކޯފާ އެކި ސިފަ ސިފައިގަ ނައިސް ހުންނާނެބާ؟ ލޯމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތައް ކިތަންމެހާވެސް ސާފު....ފެންނަންއޮތީ އަނދިރި ބަނަ ދުވަސްތަކެއް...ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތް