އީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފީއާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ފެންނަ ރީތި އާދައެކެވެ. އާއިލާގެ މެންބަރުން، ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިންނަށްވެސް އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަކީ މިހާރުވެސް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ޒަމާނީ ސަޅި ޓްރެންޑެކެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރު އީދު ހަދިޔާއެއް ހިޔާރު ކުރާނަމަ ހަމަ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއްޗަކަށްވާނީ މީރުވަސްދުވާ ސެންޓް، ބޮޑީ ސްޕްރޭ ނުވަތަ މޭކަޕް ފަދަ ހަށިގަނޑަށް އިތުރު ތާޒާކަމެއް ގެނެސްދޭ ފަދަ އުފެއްދުމެކެވެ.

ނިއު އެޑީޝަން ގިފްޓް ޕެކްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އާންމުކޮށް ގަންނަން ލިބެން ހުނަނާނެ އަގުން %50އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެހެން އަގު ހެޔޮކޮށެވެ، މިހެންވުމާއެކު އީދު ޕެކްތައް ވާނީ މިދަންޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގަނެލަން ފަސޭހަވާނެ ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ކަން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ނިއުއެޑިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް އީދު ހަދިޔާއަކަށް ވެގެންދާނީ ނިއު އެޑިޝަނުން ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ އީދު ހަދިޔާ ޕެކްތަކެވެ.

ބްރޭންޑެޑް ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ޕާފިއުމް ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިއު އެޑިޝަނުން މިވަނީ އީދު ހަދިޔާ ޕެކް ގޮތުގައި ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނޭ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. ދެޖިންސަށް ޚާއްޞަކޮށް ނިއު އެޑިޝަނުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޕެކްތަކުގައި މަޤްބޫލު ސެންޓްތަކުގެ މީރުވަސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިޕެކްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤްބޫލު ހޮވުން ތައް ހިމަނައިގެން، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖީބަށް ލުއި، ތަފާތު އިހުސާސެއް މިއީދުގެ ތެރޭގައި ގެނެސް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިޕެކްތަކުގައި މަޤްބޫލު ލެލީޑޯ އަދި މެޖިކް ބޮޑީސްޕްރޭގެ ވަސްތައްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ދިވެހިންގެތެރޭ މަޤުބޫލު ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބްރޭންޑެން ގިފްޓް ޕެކްތައްވެސްވަނީ %50 އަގުހެޔޮކޮށް ޕެކެއް އެންމެ -/150ރ އަށް ހަދައި އީދު ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމަނާފައެވެ.

Celebrate Eid by gifting one of our Eid hadhiya gift packs!❤️Gift pack includes Large Perfume bottles, Lelido or Magic...

Posted by New Edition on Tuesday, July 28, 2020

ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ނިއު އެޑިޝަންގެ ފޭސްބުކްބޭޖާއި ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި އީދު ހަދިޔާ ޕެކް ތަކުގެ ޗޮއިސްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާމަކޮށްދެމުންދާނެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ޢީދު ގިފްޓް ޕެކްއަށް އޯޑަރުދެއްވުމަށް 9972727 އަދި 7483120 ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބާރ މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އޮންލައިން ޓްރާންސްފާއިން ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއަކީ ރާއްޖެއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޓީ އެތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް، ލޭޔާ ޝޮޓް، ކަންޓޫ،ބާތް އެންޑް ބޮޑީ އަދި ލިލީޑޯ ޕެރިސް ފަދަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ ނިއު އެޑިޝަންއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ގެރެ

  ޥ ސަޅި

 2. ސާދާ

  ތޭން ކޔޫ

 3. ރިޝް

  ނޯޓް ޕެކް ވަރަށް ސަޅި! މިއަދު އެކތި ގަތިން، އަދި މާދަން ލިޕްސް ޕެކް ގަންނާނަން، ދިސްއިޒް ސޯ ވޯތް އިޓް!

 4. ލިއުސާ

  އަގުތައް ވަރަށް ރަންގަޅު އަދި ސެންޓުގެ ވަސްވެސް ކޮލިޓީވެސް ސަޅި.

 5. އިޝޫ

  ބެސްޓް ޝޮޕް، ގުޑްގާލް މައި ފޭވަރިޓް

 6. ރޮނާ

  ހާދަ އަގުހެވޭ!! އަންހެނުން ނޮޔަވާނެ

 7. އަައިލީން

  ޖަސްޓް އޯޑާޑް މައިން، ސޯ ސަޅި، ބައިވަރު ވައްތަރު ހުރި