ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން ޑިސްޕޯސިބަލް އަންގި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޑިސްޕޯސިބަލް އަންގިއަކީ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަންގިއެކެވެ. އެގޮތުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު ހާއްސަކޮށް ކުޅިހެދިޔާއާއި ލޮނުމިރުސްފަދަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރާއިރު އަތަށް އަރުވައިގެން ބޭނުންކުރަން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ.

އަދި މިނޫނަސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޑިސްޕޯސިބަލް އަންގީގެ ބޭނުން މިހާރު ހިފަންމިވަނީ ޖެހިފައެވެ. ސާފްތާހިރުވެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަންގީގެ ބޭނުން ސެލޫންތަކަށާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އަދި ތިމާގެ އަމިއްލަ ގޭގައިވެސް މިވަނީ އަންގީގެ ބޭނުން ކުރަނޖެހިފައެވެ.

ޑިސްޕޯސިބަލް އަންގި 100 ޕީސްގެ ޕެކެޓެއް އެތަނުން ވިއްކަމުން ދަނީ އެންމެ -/20 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރަ، ހުންނާނީ ޗާންދަނީމަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމާތީ ޗާންދަނީމަގުގައެވެ.

އެފިހާރައިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މާލޭގެ ހުރިހާ ގޭބީސީ ތަކަށާއި ހުޅުމާލެ އަށްވެސް އިތުރު އަގަކާއިނުލައި ޑެލިވަރީކޮށް ދެމުންދާނެއެވެ. އަދި އޮޑި ދޯނި ފަހަރަތަކަށްވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އެތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗަށްއޯޑަރުކުރުމަށް 7750004 އާއި ގުޅާލައިގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދޭނެއެވެ.

ސާމްޕަލް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިއްކާ ބައެއް އެހެން ތަކެތީގެ ތެރޭގައި

1- ކޮތަޅު ޕެކިންގ ރޯލް

2- ރެޕްއޯކޭ ކޮތަޅު

3- މަސް ބަންދު ކުރާ ވެކިއުމް ކޮތަޅު