ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ޑްރައިވަރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޓެކްސީ ބުކިން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ކަމުގައިވާ "އަވަސް ރައިޑް"ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް މައަހަރުގައި ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އަދި މިހާރު އިތުރަށް ޙިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ސައިކަލު، ކާރު، ވޭން އަދި ޕިކަޕުފަދަ ހުރިހާ ވެހިކަލްއަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ފުޅާކޮށްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަވަސް ރައިޑް! ސައިކްލް - ކާރު - ވޭން - ޕިކަޕު އަދި ލޮރީވެސް! އަވަސް ރައިޑުން ދަތުރުކޮށްލަން އެހާމެ...

Posted by Avas Ride on Thursday, October 22, 2020

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމުގައިވާ "ޢަވަސް ރައިޑު" ގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީގައި ތައާރަފްކޮށްފައިވާ އިރު އެ ސިޓީގައި މި އެޕްލިކޭޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން މި އެޕްލިކޭޝަނުގެ ހިދުމަތް މާލެ، ކުޅުދުއްފުށި އަދި ލާމުގައި ލިބެއެވެ، އަދި ގިނަބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައެވެ. އަވަސް ރައިޑު މެދުވެރިކޮށް ކާރުގެ އިތުރުން، ވޭން، ލޮރީ، ޕިކަޕާއި ސައިކަލުވެސް އޯޑަރު ކުރެވެއެވެ. އަދި ޓެކްސީ ބޯޑު ނުޖަހާ ޕްރައިވެޓް ކާރުތަކަށްވެސް ދަތުރުތައް ނެގެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން، އަމިއްލަ ކާރުތަކަށް އަގު ނަގައިންގެން ހިދުމަތް ދެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންޏެވެ. އަވަސް ރައިޑަކީ ރާއްޖޭގެ މިފަދަ އެންމެ މަޤްބޫލު އެޕްލިކޭޝަނެވެ އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިޙިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އެޕްލިކޭޝަންއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަވަސް ރައިޑް! ސައިކްލް - ކާރު - ވޭން - ޕިކަޕު އަދި ލޮރީވެސް ބައިވެރިވާންވީ! އަވަސް ރައިޑް...

Posted by Avas Ride on Thursday, October 22, 2020

""އަވަސް ރައިޑް" ގެ ސީއީއޯ ޔާނިއު ރަމީޒް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް "އަވަސް ރައިޑް" ޙިދުމަތް ފުޅާކޮށް މިހާރުވާނީ ޑްރައިވަރުންނަށް ހިލޭ ޙިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ ލިބޭނޭ މަގު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަދި އަވަސް ރައިޑުން ބޭނުންވަނީ އަވަސް ރައިޑް ޑްރައިވަރަކަށްވެގެން ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުންނަކަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އައު މަގެއް ހުޅުވާލަން. އަވަސް ރައިޑު އެޕުގައި ލާމުގެ ޑްރައިވަރުން އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ."

"އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް އެބައޮތް " ޔާނިއު ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި "އަވަސް ރައިޑް" އިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނުވާނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ އަގުތަކަށް ވުރެން ރަނގަޅު އަގުތަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭނޭކަމަށް ޔާނިއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި "އަވަސް ރައިޑު" އިން މިހާރު ވަނީ އެޕްލިކޭޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޑްރައިވަރުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީ ހޯދުން ރާއްޖޭގައިވެސް ދަނީ މަޑު މަޑުން އާންމުވަމުންނެވެ. "އަވަސް ރައިޑް" އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސީ ފްލީޓެވެ. މިގޮތުން އަވަސް ރައިޑު ފްލީޓުގައި މިހާރު ޙިދުމަތްދޭ ވެހިކަލްގެ އަދަދު 3000 އާއި ކައިރިކުރެއެވެ.

"އަވަސް ރައިޑް" ގެ ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް އެ އެޕްލިކޭޝަން އެޕްލް ސްޓޯ އިން ނޫނީ ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯ އިން ޑައުންލޯޑުކުރެއްވުމަށް ފަހު އެޕްލިކޭޝަންގައި އިންނަ ފޯމު ފުރާލެއްވުމުން ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ޑްރައިވަރުގެ މައުލޫމާތު، ލައިސަންސް ކާޑު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކާރުގެ މައުލޫމާތާއި، ޑްރައިވަރުގެ ފޮޓޯ އެޕްލިކޭޝަނަށް ލުމަށްފަހު، 7952929 އަށް ގުޅައިގެން އެކައުންޓު އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.