"އެޗް އެންޑް އެޗް މިރަކްލްސް" އިން ތިން ވައްތަރެއްގެ ޓްރެޑްމިލް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކުރި ޓްރެޑްމިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

1) ސްކައިޖިމް:

2) މިނީ ޖޭންޗް:

3) ޒިއައޯމީ އޮވިކްސް:

އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ޓްރެޑްމިލްތަކަކީ ވަރަށް ކުދި ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ޚާއްސަކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފަސޭހައިން އުފުލާލާ ލައްޕާލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލުއި ޓްރެޑްމިލްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އުފުލާ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ މި ޓްރެޑްމިލްތަކަކީ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ބަރުދަނެއް ހުރި އެއްޗެއްސަށް ވުމުން، ކުޑަކުޑަ ޖާގަތަކުގައި ވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު އެ ޓްރެޑްމިލްތައް ގެންގުޅެވޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން އެނދު، ސޯފާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ ދަށަށް ލާފައި ނޫނީ ފާރު ކައިރީގައި ކޮޅަށްވެސް މި ޓްރެޑްމިލްތައް ބެެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ކޮވިޑް-19އިގެ ބަލިމަޑުކަން އަދިވެސް މުޅިދުނިޔޭގައި އޮތް އިރު އެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ރާއްޖޭގައިވެސް އޮތުމާއި ގުޅިގެން ބޭރަށް ނުކުމެ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ މި ވަގުތު އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ނޫންކަން ފާަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްރަތު ކުރުން ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކަސްރަތުކޮށްލުމަށް މި ޓްރެޑްމިލްތަކަށް ބަރޯސާ ވެވިދާނެއެވެ.

މި ޓްރެޑްމިލްތަކަކީ އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ، ތަފާތު ޖިންސުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އިތުބާރު ހިފޭ ތަކެއްޗެވެ.

✭✭✭ NEW ARRIVALS ✭✭✭
⭐ PORTABLE TREADMILLS
CONTACT : 9180880

Posted by H & H Miracles on Friday, 8 January 2021

މި ޓްރެޑްމިލްތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެޗް އެންޑް އެޗްގެ ނަމްބަރު 9180880 އަށް ގުޅުއްވާލެއްވުމުން އެ މައުލޫމާތުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކަސްރަތުކޮށް ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅުން، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ޓްރެޑްމިލްތައް އޯޑަރކޮށްލައްވާށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ާފައި

  ތީ ވަރަށް ފައްކާ އެއްޗެއް. މަވެސް ގަނެގެން މިއުޅެނީ..

  4
  1
 2. ހުސޭނުބޭ

  އަހުން ބޭނުމީ ޓްރެޑްމިލްއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުން ބަނޑުހިނދޭ ކަހަލަ ޓްރެޑްމިލްއެއް!

  5
  2
 3. ާްަަަާލޯދު ދައިތަ

  ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ އޯސަމް!

 4. Anonymous

  އިންސްޓޯލްމަންޓައް ދޫކުރޭތަ