އުއްޗު ރައީސް ޔާމީންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު، (61.68 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދީފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަރެސްމަތޮޑާ ބިން ހިއްކަން ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރުަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ އުއްޗު ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ އެއްވެސް އިންޓްރެސްޓް އަކާއި ނުލައި ދައްކަން ޖެހޭ ލޯނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިލޯނަކީ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ ވަގުތެއްގައި ދައްކާ ގޮތަށް ދިން ލޯނެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އުއްޗުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އުއްޗުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލޯނެއް ދީފައިވާއިރު ޅ. މަޑިވަރުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އުއްޗުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް އަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު އަޅަން އުއްޗު ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދެން ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ތިޔާ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު އަނބުރާ އުއްޗު އަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަދި 4 މިލިއަން ޑޮލަރު އުއްޗު އަތުން ހޯދުމަށް ފަހު މާލެ ސަރަހައްދުން މާލޭގެ އުތުރުން ފެދޫ ފިނޮޅުގެ އިރުން އޮތް ފަޅު އެއްކޮށް އުއްޗު އަށް ދޭންވީ 100 އަހަރު ދުވަހަށް އެތަން ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި ގްރީން ހައުސް ހަދައިގެން އެގްރިކަލްޗްރަލް އިންޑަސްޓްރީ އެއް ހެދުމަށް ޓަކައި. އުއްޗު އަކީ ވެސް އެގްރިކަލްޗްރަލް މީހަކަށް ވާތީވެ މަމެން ދެކެން ބޭނުންވެއޭ އެގްރިކަލްޗަރ އަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ގޮތަށް ގްރީން ހައުސް ގެ ތައް ހަދައިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަން ދައްކަން ދުނިޔެއަށް. ޔޭއް އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓްވޭ ޓެލްމީ ވައި އިޓް ކާންޓް ބީ ޑަން އައި ނެވަރ ވޮނާ ހިއަރ ޔޫ ސޭ ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ އައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓް ވޭ އަައި ވޯންޓް އިޓް ދެޓްވޭ..

  • ޢާން ކޭއަށް ވިސްނޭ... އެބަޖެހޭ ވެރިންގެ ބޮލަށް ކޭމެން ކަހަލަ މީހުންގެ ސިކުނޑިތައް ލައްވަން.. ނާނާނާނާ...

 2. ލަދުކޮބާ؟

 3. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު އަޅަން އުއްޗު ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ހަމަ އެގޮތަށް ޗައިނާ އިން ވެސް އެބަޖެހޭ މަމެންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ފައިސާގެ ގޮތުން ދޭން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ސަބަބަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯ މަތި ވަމުން އަންނައިރު މަމެން ބޭނުންވާނެއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކާލާ އެތަނުން ބިން ތައް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ޗައިނާގެ ޒިންމާ އެކޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރު ސަލާމަތް ކުރުމަކީ އެނޫން ނަމަ ލަންކާ ގައި ޗައިނާ އަށް ލިބުނު ދެރަ ލިބިދާނެ ނޫންތޭ އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަންް އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ...

 4. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު އަޅަން އުއްޗު ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި ނަމަ އޭގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށޭ މަމެންގެ ސަރުކާރުން އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ގުޅި ފަޅުން ވިލިގިލި އާއި ގާތުން ފެށިގެން ގޮސް ގުޅ ފަޅު މިހާރު ހިއްކާފައި އޮތް ތަނާއި ޖެހެން ދެން އުތުރުންނާއި އަދި ދެކުނުން އެއެއްކޮށް ސެމީ ސާރކަލް އެއް ގޮތަށް ލައިން ދަމާ ހެދުމަށް ފަހު އުއްޗު އަށް ދޭންވީއޭ 4 މިިލިއަން ޑޮަލަރު އެއީ އިކްއިޒިޝަން ކޮސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައޭ ދެން އެއިރުން އުއްޗުމެން އެތަން ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ތައް ހަދައިގެން އެއިމާރާތް ތަކުގައި ކޮމާރޝަލް މަަސައްކަތް ތަކަށާއި ލައިޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ފްލޯރ ސްޕޭސް ކުއްޔަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ދިނީމާ ނިމުނީ ނޫންތޭ. އަައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ނޯ ގޭމް ޗޭންޖަރސް އިން އަވަރ އިކޮނޮމީ އައި ކުޑް ސްޕެންޓް މައި ލައިފް ޑްރީމިންގް ޓު ނޯ ދީސް ގޭމް ޗޭންޖަރސް...

 5. ރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު އަޅަން އުއްޗު ސަރުކާރަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ރާއްޖޭގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭން މާލެ ސަރަހަައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިން މުއްސަނދި ވުމުން މިހިރީ އޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދިވެސް ސަރުކާރުން ބައްލަވަންވީއޭ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެ މުއްސަނދި ދިވެހި ކުންފުނި ތަކާއި ގުޅިގެން އެމެންނަށް ގުޅި ފަޅުން ކޭވީ ސައިޒުގެ ސައިޒުން ގުޅި ފަޅުން ނުހިއްކާ އޮތް ތަން 100 އަހަރަށް ދީ އަދި އެތަން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމްޓީސީސީ މެދުވެރިކޮށް އެތަން ހިއްކާލާ އެތަންތަނުން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ތައް ކުރަން ބިން ތައް 100 އަހަރަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން އެއިރުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ގޭމް ޗޭންޖް ކުރެވޭނެއޭ. އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް..

 6. އުންޗު މަގޭ ރަށުގައި ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދީ

 7. އައްޑޫ މަނިކު

  ހަަމަ ތެދެއް މި ބުނީ މީގެ 7 އަހަރު ކުރިން އަހަރެން ފަރެސްމާތޮޑާ އަށް ދިޔައިން

  މިއަދާ މީގެ 7 އަހަރާ މިއަދު މިއަދު އެރަށް ވަރަށް ތަފާތު.

  އެރަށު މީހުންނަކީ ހީވާގި މުރާލި ރާއްޖެގެ ދެކުނު ކަނޑުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން

  އަންނަ ހިތް ހިޔޮ ނަމޫނާ މީހުން ތިބި ރަށެއް

 8. އުއްޗު ސަރުކާރަށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޓަރެސްޓް ފްރީ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ މަތީ ފަންތިއާއި އަދި ދަށް ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކަށް ދިވެހިން ލުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ހުޅުމާލެ އެކެކުން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ހިލޭ ދީގެން ނަމަވެސް އެ ބިން ތަކުގައި 25 ބުރީގެ ފްލެޓްސް އިމާރާތް ތައް އަޅާ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް އެފަދަ ފްލެޓްސް ތައް ގަންނަން ނުވަތަ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވާ ދެއްވަން. ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން މިފަދަ ކަންކަން އިނޮވޭޓް ކުރަން ޖެހޭނީ. އިކޮނޮމިކް ކަންކަމަކީ އެއީ ކޮޕީ ޕޭސްޓް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރަނގަޅަށް ޑްރައިވް ކުރާ އިކޮނޮމީ އެއް ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން އީޒީ މޮޑެލް އެއް ނެރެން ޖެހޭނީ. މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ.

 9. އަލްހަމަދުﷲ... މިކަހަލަ 10 ވަރަކަށް މީހުން ބޭނުންވަނީ... ބުރޮލެއް ބުރުމަލެއް ހުދު ޖަންގިޔަލެއް 30 އަހަރެއް، އާބިދާއްޓޭގެ ސޮނި ނަސޯރާ މޮހޮންމަދުގެ ވަސްވެސް ބޭނުންނެތް... ދޭ އާރ ގައްދާރީސް ޓްއަސ ް

 10. ޝުކުރިއްޔާ ތިދެއްވި އެހީއަށް