ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ލޭންސްލޭ ސްލިމިން ކޮފީ މާލޭގައި އަލިކަލޭގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ އޮރެންޖް މާޓުން ވިއްގާ އަގު ހެޔުކޮށްފިއެވެ.

ލޭންސްލޭ ކޮފީއަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިންކޮށް މުދާ ވިއްކުމުގައި އާއްމުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ލިބޭ" އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ކޮފީއެކެވެ.

ލިބޭގެ އޮފިޝަަލަކު ވިދާޅުވީ، އޮރެންޖް މާޓޫން ލޭންސްލޭ ކޮފީ ކުރިން ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްފައި ވާކަަަމަށާއި، މި ފިހާރައިގައި މިހާރުވެސް ކޮފީ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ލޭންސްލޭ ކޮފީ ބައްލަވައި ގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން "ލިބޭ“ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖު ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ 9759452 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ކޮފީ އަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓު މާލެ ސަރަހައްދުން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް "ލިބޭ" އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެެވެ. އަދި ރަށްރަށުން އޯޑަރު ކުރާނަމަ ބޯޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.