އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނިއު އެޑިޝަނުން ވިމެންސްޑޭ ސްޕެޝަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު އންހެނުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހީވާގިކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކިރުވުމަށް ހަދިޔާ ދިނުމަކީ އެކިފަރާތްތަށް އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

Women's day special promotion is here!🎉
Lets Celebrate the special strong women in our lives, lets gift them something...

Posted by New Edition on Friday, 5 March 2021

އެގޮތުން ހަދިޔާ ދިނުމަށް، ނިއު އެޑިޝަނުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް ގިފްޓް ޕެކް %65 ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ނޯޓް ގިފްޓް ޕެކް ހުންނަ އަގަކީ 375ރ އެވެ، އަދި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނޯޓް ގިފްޓް ޕެކެއް 131ރ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ސެންޓަކުން %20 ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ، ނިއު އެޑިޝަން އަދި ނޯޓް މޮނޯ ސްޓޯރގައެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއަކީ ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނާއި ގުޅޭ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތަފާތު އެކި ބާވަތެއް ވިއްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފިހާރައެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރީތިވާ ސާމާނާއި، މޭކަޕް ސާމާނުގެ އިތުރުން، ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ ސެންޓާއި ފައިވާންވެސް އެ ފިހާރައިން ވިއްކައެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހްނެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތައް ބާއްވައެވެ.

ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑަރުދެއްވުމަށް 9972727 9672727 އަދި 7483120 ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބާރ މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން ގެއަށް ނުވަތަ ބޯޓަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އޮންލައިން ޓްރާންސްފާއިން ފަސޭހައިން ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށެވެ.