މީރު ކަދުރަކީ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އެގޮތުން އިރާން ކަދުރަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފޮނި ކަދުރުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑް ފޮތުންވެސް ޖާގަހޯދާފައިވާ ކަދުރެކެވެ.

މިއަހަރު ނިއު އެޑިޝަން ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން މިވަނީ ރާއްޖެއަށް އިރާންގެ މީރު ފޮނި ކަދުރު ގެނެސްދީފައެވެ، އަދި މިކަދުރު އެންމެ ހެއޮއަގުގައި ލިބޭނެކަމަށްވެސް ނިއުއެޑިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނަގައިގެން ހެޔޮ އަގުގައި، އެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުން އިރާން ކަދުރު ތައާރަފްކުރުމާއެކު ބޮޑުތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ، އަދި ޕްރޯއޯޑާއަށްވެސް ވަނީ ކަދުރު ދުރާލާ ގިނަ ބަޔަކު އޯޑަރުކޮށްފައެވެ.


ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިކަދުރުގެ ހުންނާނީ އެއް ކިލޯގެ ވެކިއުމް ސީލްކޮށްފައިވާ ޕެކްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެހާމެ ފޮނިވެފައި ސާފުވެފަ ތެތްކޮށްހުންނަ މިކަދުރުގެ އަގުވެސް އެހާމެ ހެޔޮވާނެއެވެ. އަދި ހޯލްސޭލްކޮށް ގިނައިން ބައްލަވައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އަގެއްގައިވެސް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ނިއުއެޑިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީވެފައިވެއެވެ.

މިކަދުރުގެ ދެ ބާވަތެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ

1 ކިލޯ ޕެކް – ރީފް ޑޭޓްސް – 50ރ

1 ކިލޯ ޕެކް – ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިރާނިއަން ޑޭޓްސް – 50ރ

ނިއު އެޑިޝަން ހޯލް ސެންޓަރުން މިހާރު ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޯޓަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. މިކަދުރަކީ އާންމުކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރަންޓް ކޭފޭތަކަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

އެއީ މިކަދުރު ޕެކްކޮށްފައިވަނީ ފަސޭހައިން ސްޓޮކް ކުރެވޭގޮތަށް ވެކިއުމް ސީލްގައި ފޮށީގެ ސައިޒް ކުޑަކޮށެވެ.

މި ކަދުރުތަކަށަ އޯޑަރުދެއްވުމަށް 9972727 9672727 އަދި 7483120 ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބާރ މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން ފިހާރައަށް ނުވަތަ ބޯޓަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އޮންލައިން ޓްރާންސްފާއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށެވެ.