ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް މިހާރު ލިބިފައިވާ "ސްޕާކަލް" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ސްކާޕަކަލް" ބްރޭންޑުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަދި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" އިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ސްޕާކަލްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން %20 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.

"ލިބޭ" އަކީ ސްޕާކަލްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްތަކެއް ވިއްކަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް، ބުރުސް، ފްލޮސް އަދި މައުތްވޮޝް ހިމެނެއެވެ.

"ލިބޭ" އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ "ސްޕާކަލް" ބްރޭންޑް ވަނީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހީންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައެވެ. "ސްޕާކަލް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި އެކުލެވޭ ގުދުރަތީ ފައިދާކުރަނިވި ބައިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި، އެހެން އުފެއްދުންތަކާއި ޚިލާފަށް މި ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކުން ނަތީޖާ ދެ ގުނައަށް އަވަސްވެގެން ދާތީ މި ބްރޭންޑަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ސްޕާކަލް ބްރޭންޑުގެ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމަށް 9759452 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް، ނުވަތަ "ލިބޭ"ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖް ކުރުމަށް ލިބޭއިން އެދެއެވެ.

"ލިބޭ" ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ "ސްޕާކަލް" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މާލެއިން އޯޑަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިން ދެމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ވެސް ޕްރޮޑަކްޓުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.