ފްލައިމީގެ ފްލައިޓެއް، ވިލާ އެއާ،
ފްލައިމީގެ ފްލައިޓެއް – ފޮޓޯ : ވެލާނާ އެއާޕޯޓް / އިންސްޓަގްރާމް

ރާއްޖޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް ކުރާ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީ އިން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފްލައިމީގެ މެނޭޖާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އާދަމް ފައިނާން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފްލައިމީ އިން ދަރަވަންދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓްގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާކެމަށާއި، އެގޮތުން އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއް 575 ރުފިޔާއަށް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ.

ކުރިން ފްލައިމީއިން ދަރަވަންދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 675 ރުފިޔާއެވެ.

ފައިނާން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މި އަގުގައި ދަތުރުތައް ފްލައިމީ އިން ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފްލައިމީގެ ތިން ފްލައިޓް ދަރަވަންދޫއަށް އޮވެއެވެ. ފްލައިމީން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ އައްޑޫ އަށާއި، ފުވައްމުލަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށެވެ.

5 ކޮމެންޓް

  1. މާމިގިލީ އެއްވެސް މީހަކު ތިވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއްނެތް ގާސިމާހެދި މޮޔަވެފަތިބިބައެއް ތިއީ އޭނާކޮންމެ ގޮތަކށް ކަންކުރިޔަސް ތިމީހުން ވޯޓްދޭނީ ގާސިމަށް. މިހާރުވެސް ފްލައިމީއިން މާމިގިލީގެ ޢާއްމު މީހަކަށް ޓިކެޓްވެސް ލިބޭނީ ސަލާން ޖަހައިގެން އެވަރަށް ގާސިމް މާމިގިލީ މީހުންދެކެ ލޯބިވޭ

  2. ގާސިމްގެ ރަށަށް ހެއުއެދޭވަރު މިހާރު އެބަފެނޭ، އަމިއްލަ ޖީބައް ފައިދާ ނުވާ ގޮތަށް ނެތް މާމިގިއްޔަށް ނެތް ެއެއްކަމެއްވެސް ކޮއްފަ

    • ބަލަ އެމީހަކު ކުރާ އިންވެސްޓަކަށް ފައިދާވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ދޯ. އެ ރަށަށް ވިޔަސް، ގޯއްޗަށްވިޔަސް. ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ތިހިރީ ބޯހަލާކުވެފަ.

  3. މާމިގިލީ ސެކްޓަރ އަގުހެޔޮ ނުކުރާތި، ގިނަ ވޯޓް ލިބުނީ ދަރަވަންދޫ އިން