އީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފީއާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ފެންނަ ރީތި އާދައެކެވެ. އާއިލާގެ މެންބަރުން، ރައްޓެހި ރަޙްމަތްތެރިންނަށްވެސް އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަކީ މިހާރުވެސް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ޒަމާނީ ސަޅި ޓްރެންޑެކެވެ. މިގޮތުން މިފަހަރު އީދު ޢީދަށް ޙާއްސަކޮށް މިވަނީ ނިއު އެޑީޝަނުން ފޯމަސް ޕާފިއުމް ފްރާންސާއި ގުޅިގެން ޢީދު ހަދިޔާ ޕެކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.
ނިއު އެޑީޝަނުން މަޢުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ފޯމަސް ގިފްޓް ބޮކްސް ވަރަށް ހިތްގައިމުވެފައި ތަފާތުވާނެއެވެ.

މި ގިފްޓް ބޮކްސްގައި ފޯމަސް ސެންޓު ފުޅިއަކާއި ފްރާންސްގެ ޕްރިމިއަމް ޗޮކުލެޓްއް ކަމުގައިވާ ލިންޑްޓް އެކްސަލެންސް ޗޮކުލެޓެއްވެސް އިންނާނެއެވެ. އަދި މިފޮށްޓަކީ މެގްނެޓިކް ލައްޕާ ސީލްއެއް އިންނަ، ފަހުންވެސް އެހްން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގިފްޓް ބޮކްސްއެކެވެ.

Posted by New Edition on Tuesday, May 4, 2021

ފޯމަސް ސެންޓު ފުޅިއެއް އާންމުކޮށް ގަންނަން ލިބެން ހުނަނީ 295ރ އަށެވެ، ނަމަވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ސެންޓުފުޅި ހިމެނޭ މި ގިފްޓް ބޮކްސް 250ރ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިހެންވުމާއެކު އީދު ޕެކްތައް ވާނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގަނެލަން ފަސޭހަވާނެ ހެޔޮ އަގެއްގައިކަން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ނިއުއެޑިޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް އީދު ހަދިޔާއަކަށް ނިއު އެޑިޝަނުން މިތައާރަފްކޮށް ފޯމަސް އީދު ހަދިޔާ ބޮކްސްއަށް ވާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ.

ބްރޭންޑެޑް ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ޕާފިއުމް ވިޔަފާރީގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިއު އެޑިޝަނުން ކޮންމެ ޢީދަކާ ދިމާކޮށް އީދު ހަދިޔާ ޕެކް ގޮތުގައި ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނޭ އަގުހެޔޮ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފް ކުރެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ފޯމަސް އަކީ މިހާރު ގިނަ ދިވެހިންތެރޭގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށެވެ. ފޯމަސްއަކީ ފްރާންސްގެ ސެންޓުގެ އިންގިލާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ އަދި މިބްރޭންޑަށްވަނީ ފްރާންސްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓްއަށް ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ. ފޯމަސްއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި ހަށިގަނޑުގެ ހިރުހާ ތަނެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަމައެކަނި ޕާފިއުމްއެވެ.
ފޯމަސްގެވަސް ހަ ގަޑިއިރު ވަންދެން ފަނޑު ނުވެ ހުރެއެވެ. އަދި 100އެމްއެލް ބޮޑު ފޫޅިއަކުން 600+ ފަހަރު ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ފޯމަސްގައި 12 ވަހެއް ހުރެއެވެ. އަދި މައްޝޫރު ޗުޕާ ޗުޕްސް ބްރޭންޑްއާއެކު އިތުރު ހަތަރު ވަހެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ފޯމަސްގެ ވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރުޓީ، ފޮނި އަދި ފްލޯރަލް ވަސްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިވެހިންނާއި ވަރަށް ގުޅޭނެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ޢީދު ގިފްޓް ޕެކްއަށް އޯޑަރުދެއްވުމަށް 9972727 އަދި 7483120 ގުޅާލުމުން ނުވަތަ ވައިބާރ މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އޮންލައިން ޓްރާންސްފާއިން ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެއެވެ. އަދި ނިއުއެޑިޝަން އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައިގެން ބޭނުންވާ ވަހެއް ބަލާލުމަށްފަހު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ޝީލާ

  ފޯމަސް ނިކުތްތަނާ ބަލާލަން ގަތިން. ވަރަށް ވަސްހުރޭ. މިޕެކު ގަންނަން ދާނަން

 2. ހާނީ

  ސެންޓު ފުޅިއަށް ވުރެން ޕެކު އަގުހެޔޮ އެހެންވީމަ ރަނގަޅު

 3. އިއްބެ

  އެންމެރަގަޅުވާނެކަމަށްފެންނަނީ އެންމެބޮޑު ފުޅި

  2
  1
 4. ރަޝް

  ވަރަސް ސަޅި ފޯމަސް ގާލްސްތައް އަބަދުވެސް ދަން ނިއު އެޑިޝަންއަށް ތިކުދިން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާލަން