މިއަދުގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަގުތަކަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރު ވަރަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ. އަދި ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް ވަންނަމުން ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަކީ އިންތިހާއަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، ބާޒާރުގައި އެންމެ ހެޔޮގައުގައި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭ ލިބެންހުރީ ރާއްޖެއަށް ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުންނެވެ. އަދި ނިއު އެޑިޝަނުން ގްރީންވާރލްޑް ސްކިން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭ ހެޔޮއަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުން، އެޕްރޮޑަކްޓަށް ބޮޑުތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ.

ހަށިގަނޑު ޑިސްއްފެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގްރީންވޯލްޑް ސިކިން ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭއަކީ ކޮންމެ ގެއަކަށްވެސް މިހާރު އެހާމެ މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. ގިނަ ޢާއިލާތަކުގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ފައްސިފެވައިވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ހުރެއެވެ، އަދި މިހެނުވުމާއެކު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅެފައި ގެއަށް ވަންނައިރު، އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ތިމާގެ ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަކީ އިންތިހާޔަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިސްޕރޭގެ އަގު ހެޔޮވުމާއިއެކު، މިސްޕްރޭގެ ހިމެނޭ ހާއްސަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަދުވަސް ބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

މިސްޕްރޭ ހަށިގަނޑަށް އަދި ހެދމަށް ޖަހާލުމުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްލެވެއެވެ؛ އަދި އެއްވެސް ގޭހެއް އަދި ވަހެއްވެސް ނުހުންނަ މިސްޕްރޭ ނާޒުކު ހަމަށްވެސް މިސްޕްރޭ ރައްކާތެރިވާނެއެވެ.

މިސްޕްރޭ ގިނަދުވަހަށް ގެންގުޅެވޭއިރު، ފުޅީގެ އަގުވެސް ރަނގަޅެވެ.

150 އެމްއެލް - 45ރ.

ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭގެ އިތުރުން ނިއުއެޑިޝަންގައި ހެހޮއަގުގައި ސެނިޓައިޒާވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ. ގްރީން ވޯލްޑް ސެނިޓައިޒަރ އަކީ ވަރަށް ކޮލިޓީ މޮޅު، ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ހިމެނޭގޮތައް އުފައްދާފައިވާ ސެނިޓައިޒާއެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާރެރިވުމަށް %75 އަލްކޮހޯލް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މިސެނިޓައިޒާގެ 6 ސައިޒެއްގެ ފުޅި ހުރެއެވެ. އަދި ގައުތައް އެހައިމެ ރަނގަޅެވެ.

1ލީޓަރު ބޮޑު ފުޅި – 120ރ
400އެމްއެލް- 55ރ
150 އެމްއެލް ސްޕްރޭ ފުޅި – 38ރ
100އެމްއެލް ސްޕްރޭ ފުޅި – 30ރ
50އެމްއެލް ޖީބައްލާ ކުޑަ ފުޅި – 20ރ

ނިއު އެޑިޝަނުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭ އޯޑަރު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9972727 ނޫނީ 7483120އަދި 9672727 އަށެވެ.
ނިއު އެޑީޝަނައް އޯޑަރު ދެއްވުމުން ހިލޭ ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއަކީ ރާއްޖެއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޓީ އެތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް، ލޭޔާ ޝޮޓް، ކަންޓޫ،ބާތް އެންޑް ބޮޑީ އަދި ލިލީޑޯ ޕެރިސް ފަދަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ ނިއު އެޑިޝަންއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ، ނިއު އެޑީޝަން ހޯލް ސެންޓަރުން ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭ އަދި ސެނިޓައިޒާވެސް މިހާރު ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ އަދި ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޯޓަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ

ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށެވެ.