ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅަނީ – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ މުނައްވަރު މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅަނީ – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން މަދާމާގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ ބާއްވާ މަޖިލިސް ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން އެކަންޏެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވީނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރަނީ ކިހައި ވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް ކަމެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މިއަހަރު ދައުލަތުން މަޖިލީހަށް 26.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިއިރު މިދިޔަ މަހު ވަނީ 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ވަނީ 27.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައެވެ.

ADS BY ASTERS

4 ކޮމެންޓް

  1. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަސްޓަމްސް ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. އަދި މަމެން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ މާލެ ސަރަހައދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް. އެކަމާއި ޖޭވާ ބަޔަކު ވާންވީ އެކަމާއި ނައްޓާ ބަޔަކު ނައްޓާލަ ނައްޓާލާ ހަމަ ތިބެން ޖެހޭނީ. ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ. އެމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މާލެ އައީ ހަމަ ހައްޔަރު ކޮށްގެން މާފުއްޓަށް ގެންދިޔައީއޭ އޭނާ އަށް މާފް ދޭނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ހަދަން މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބާރު ތައް އެކޮޅު ކޮޅުން ޖެހުނަސް ޗައިނާ މަމެންނާއި އެކު އޮތްހާ ދުވަހަކު. ހަމަ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު. އޭނާ ހީކުރަނީ އޭނާ އެކަނި ކަމަށް ކަންކަން ކާމިޔާބު ވުމުގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަނީ. ނުވާނެ އެކަމެއް . އެކަން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން.

  2. ސިޔާސީ ޕާރޓީ އަކުން މީހަކު ވަކި ކުރި ކަމަށް ރަސްމީ ކޮށް ބެލެވޭނީ އެމީހަކު ޕާރޓީން ވަކި ކޮށް ރަސްމީ ގޮތުން އެކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް އެންގުމުންނެވެ. އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެއާއި ޚިލާފަށް ތިމަންނާ މިއަދު ޕާރޓީން ވަކިވާން ބޭނުމޭ ބުނެ ޕާރޓީ އަށް ސިޓީ ލި ނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާރޓީން ވަކިވީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއީ އެއް ނޫން އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ޕީޕީއެމް އަށް އެމްޕީންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައި ތިބި ދަ ބަނޑު އަކިރި މެމްބަރުން ހީކުރީ އެމެން ބޮޑު ސޭޓް އަތުން ސުޕާރީ ކާލައިގެން ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކޮށް ހަދާ އަދި އެމެން ޕާރޓީން ވަކި ވުމުން އެމެންނަށް އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެންނާއި ގުޅިގެން މަމެންގެ ސަރުކާރު ޓޮޕްލް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށްތޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް އެެއަށް ވުރެން ހަޔާތް ކުޑަ ވާނެ މަމެން ޕިންކީން. ތަމެން ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރުން އެއީ ނުރައްކާ ތެރި ކަމެކޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ލެޓްސް ޑާންސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް..

  3. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ނޭގުނު އިންޖިނިއަރިންގް ހަދައިގެން މިހާރު މިއަޅަނީ ބްރިޖް އޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު. އެމެން ގެ ބޮޑޭ އަކީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު އޭނާ އަށް ކިހިނެއް އިނގޭނީ ޖެންޓުލް މެން ސްޓައިލް ގެ އިންޖިނިއަރިންގް ހިމެނޭ ބްރިޖް އަޅަން. ނުވާނެ އެކަމެއް ދޯ. އެމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. އެމެންގެ ބޮޑޭ ރަނގަޅުވާނީ ބްރިޖް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ އެވެ. އެމެން ރަނގަޅު ވާނީ ރަށުތެރޭން މުޑި ކާށި ހޮވަން އުޅުނިއްޔާ އެވެ. ކާށި ހޮވާ ކާށި ހޮވާ ބަލާ އެއޮތީ ކާއްޓެއް މިއޮތީ ކާއްޓެއް ހޮވާ ހޮވާ ހޮވާ ކާށި ހޮވާ ދޯ. ހާއްހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮ..

  4. ޝިދާތާ ނަޒީރު

    ކުރިން އަހަރުއަހަރުތަކޭ އެއްފަދައިން މި އަހަރު ވެސް ޖެހޭނެ ކޮންމެ ދެމީހަކު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަޅާލަން .