އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެސްޓީއޯ އިން މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ ހިދުމަތް މާދަމައިން ފެށިގެން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކުވެސް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ސުޕާމާޓުގެ ހިދުމަތްދޭން މާދަމާ ފަށާއިރު، ދެން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ވެސް ސުޕަމާޓުން އާންމުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ، ހުކުރު ދުވަހު ސުޕަމާޓް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:30 އިން 10:30 އަށެވެ. އަދި ހަވީރު 16:00 އިން ރޭގަނޑު 10 ޖަހަންދެން ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހިދުމަތް ދިނުން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

1 ކޮމެންޓް

  1. ހުކުރުދުވަހު މެންދުރު ފަހު ދޭކުން ފެށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަނަމަ މާ ރަނގަޅުވީސް. އެހެނީ ތިޔަތަނަކީ ވަރަށް ލަސްވާފަހުން ބަންދުކުރާ ތަނަކަށްވާއިރު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަމަ އެއްމެ ދުވަހަކުވެސް މުވައްޒަފުން ނެރެގެން ގާނާލުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްނޫން. ކަމެއް ކުރަން ފަށާއިރު ކަމުގެ ދެކޮޅަށް ވިސްނަންވާނެ......!!!