ދުނިޔޭގައި ސެންޓު އުފައްދާ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޕާކޯ ރަބާން އިން 2013 ވަނަ އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ އިންވިކްޓަސް ސެންޓޭ ބުނުމުން ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ނޭނގި ނުދާނެއެވެ. ޓްރޮފީއެއްހެން އިންނަ މިސެންޓުފުޅި އަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެހާވެސް މަޤުބޫލް ސެންޓެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ދައްކަން މިއުޅެނީ އިންވިކްޓަސް ވިކްޓްރީގެ ވާހަކައެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް ޙާއްސަ މިސެންޓު ދުނިޔޭގެ ބަޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި މިއަދާއި ހަމަޔަށް މިސެންޓު އަންނަނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދަމުންނެވެ.

އިންވިކްޓަސް ވިކްޓްރީ ސެންޓު މިހާރު އޮންލައިން ޕޭޖް އިންޓެންސް އެމްވީ އިން ލިބެން އެބަހުރިއެވެ. މިސެންޓުގެ 100 އެމްއެލް ފުޅިއެއް އެޕޭޖުންވިއްކަނީ 2200 ރުފިޔާއަށެވެ.

އިންވިކްޓަސް ވިކްޓްރީ އަކީ އަރާމު، ފިރިހެންވަންތަ މީރު ވަހެއް ހުންނަ ސެންޓެކެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މި ސެންޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުޙިއްމު ދެ ނޯޓަކީ ޕިންކް ޕެޕަރ އާއި ލެމަންއެވެ، އަދި މިސެންޓު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އޮލިބަނަމް، ލެވެންޑަރ، ވެނީލާ ، ޓޮންކާ ބީން އަދި އެންބަރ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ލޯބިވެރިޔާއަށް ސެންޓުފުޅިއެއް ހަދިޔާއަކަށް ދޭން ބޭނުންނަމަ، އިންޓެންސް އެމްވީއިން އެކަމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

އެގޮތުން އޯޑަރ ކުރާއިރު ޕެކް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ޕެކްކޮށްދީފައި ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

އިންޓެންސް އެމްވީއަކީ ރާއްޖޭގައި ސެންޓުގެ ވިޔަފާރި އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ބައެކެވެ. އެޕޭޖުން ވިއްކަނީ 100 ޕަސަންޓު އޮރިޖިނަލް ސެންޓެވެ.އިންޓެންސް އެމްވީއިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ސެންޓުފުޅި ހިލޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ. އިންޓެންސް އެމްވީގެ ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖަށް މެސެޖްކުރުމުންވެސް ވިޔަފާރި ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިންޓެންސް އެމްވީ ހޮޓްލައިން 7730055 އަށް ގުޅާލުމުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.