ސޮއްޓިބިޒް އިން ރަތް ކޮތަޅު އަގުހެޔޮކޮށް، ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ރަތް ކޮތަޅަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮތަޅެކެވެ. އެގޮތުން، ބާޒާރު ކުރުމަށްފަހު ތަކެތި އެޅުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުކާލަން ވެސް މި ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބެން ހުންނާނީ ރަތް ކޮތަޅުގެ އެކްސް އެލް ސައިޒެވެ. މިއީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކޮތަޅުތެކެވެ.

އެ ފިހާރައިން މި ކޮތަޅު ހޯލްސޭލްކޯށް ވިއްކަނީ އެއް ކޭސް 1060ރ. އަށެވެ. ކޮންމެ ކޭހެއްގައި 10 ބަންޑަލް ރަތް ކޮތަލު ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޭހެއްގައި 1000 ކޮތަޅު ހިމެނޭނެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން މި ކޮތަޅު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޗާންދަނީ މަގުގެ ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ނުވަތަ 7449955އަށް ގުޅައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޯޓުތަކަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން ބޯޓުތަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިބެގެން ވެސް އެ ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކޮށްލެވޭނެއެވެ.