ރަތް ކޮތަޅަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮތަޅެކެވެ. އެގޮތުން، ބާޒާރު ކުރުމަށްފަހު ތަކެތި އެޅުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުކާލަން ވެސް މި ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބެން ހުންނާނީ ރަތް ކޮތަޅުގެ އެކްސް އެލް ސައިޒެވެ. މިއީ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކޮތަޅުތެކެވެ.

އެ ފިހާރައިން މި ކޮތަޅު ބޮޑިއެއް ލިބޭނީ އެންމެ 110ރ. އަށެވެ. ކޮތަޅު ބޮޑިއެއްގައި 100 ކޮތަޅު ހުންނާނެއެވެ.

އަދި މާލޭގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ހިލޭ ޑެލަވަރީ ކޮށްދޭނެެއެވެ.

އެ ފިހާރައިން މި ކޮތަޅު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޗާންދަނީ މަގުގެ ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ނުވަތަ 7449955އަށް ގުޅައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް އިން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ބަދިގެއާއި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.