ސެމްސަންގް އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބްރޭންޑެެކެވެ. އެގޮތުން ސެމްސަންގް ފޯނުތަކަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ފޯނުތަކެކެވެ.

މިފަހަރު ދައްކަން މިއުޅެނީ ސެމެސަންގް އެމް 12 ގެ ވާހަކައެވެ. ސެމްސަންގް އެމް 12 އަކީ ބަޖެޓް ފޯނެކެވެ. މޮޅު ޑިސްޕްލޭއެއް އޭގައި ހިމެނޭ މިފޯނުގައި 6.5 އިންޗި ޑިސްޕްލޭގައި ހުރެއެވެ. އަދި ބަރުދަނުގައި ހުންނަނީ 212 ގުރާމެވެ.

މިފޯނުގައި 48 އެމެ.ޕީ ގެ މޮޅު ކެމެރާ ހުންނާނެއެވެ. ރީތި ފޮޓޯ ނެގުމަށް މިފޯނު ހާއްސަ ވެގެން ދަނީ އެހެންވެއެވެ. އަދި

ސެލްފީ ކެމެރާގައި 8 އެމް.ޕީ ހުރުމުން ވަރަށް ޑީޓެއިލް ކޮށް ސެލްފީ ފޮޓޯ ވެސް ނެގޭނެއެވެ.

ބައެއް މުހިންމު ފީޗާރސް

• ފިންގަރ ޕްރިންޓް
• 2 ސިމް ލެއްވޭނެ، އަދި ވަކިން އެސްޑީ ކާޑު ލެއްވޭނެ
• އެންޑްރޮއިޑް 11
• ޑާރކް މޯޑް
• 6000 އެމް.އޭ.އެޗް ބެޓަރި (ފާސްޓް ޗާޖިންގ 15ވަޓްސް)
• ޔޫއެސްބީ ޓައިޕް-ސީ

ސެމްސަންގް އެމް 12 ގެ 4ޖީބީ ރެމް އަދި 64ޖީބީ ސްޓޯރޭޖް ގެ ފޯނު މިހާރު ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބެން އެބަހުރިއެވެ. މިފޯނު އެފިހާރައިން ވިއްކަނީ 3400 ރުފިޔާއަށެވެ. މިފޯނު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާއަކަށް ފެންޑް ބްރޭންޑްގެ ވަޔަރލަސް ބްލޫޓޫތް ހެޑްފޯނަކާއިޓެމްޕާރޑް ގްލާސް ހިލޭ ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7750004 އާއި ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ.އެފިހާރައިން ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައިހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބޯޓުތަކަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމާއި އެއަރ ކާގޯ މެދުވެރިކޮށްވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.