މޮންޓް ބްލާންކުގެ އެކްސްޕްލޯރާ ސެންޓު ވެގެންދިޔައީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ކާމިޔާބު ސެންޓަކަށެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި މި ސެންޓުގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވިއިރު ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މި ސެންޓު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުބޫލު ވެފައެވެ.

މިއިީ ސައުތް އެފްރިކާއާއި ހައިތީ އަދި އިޓަލީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި ޖަރުމަނުން އެއްކޮށްފައިވާ އިންގްރީޑިއެންޓް ތަކަކުން އުފައްދާފައިވާ މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ،

މި ސެންޓުން ދުވާ ވަހަކީ އެކި އިންގްރީޑިއެންޓް އެއްކުރުމުން ދުވާ "ވުޑީ އެރޮމެޓިކް ލެދަރ" ފަދަ ވަހެކެވެ.

މި ސެންޓު ފުޅީގެ ބޭރުފުށްވެސް ވަރަށް ޗާލުވެފައި އެހާ ކްލެސީއެވެ. އަދި މި ސެންޓް ފުޅީގެ އޮރިޖިނަލްކަން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް އެނގެން ހުންނަނީ، ފުޅީގައި މޮންޓް ބްލާންކްގެ މޮޅު ލޯގޯ އިންނާތީވެއެވެ.

އިންޓެންސް އެމްވީ ޕޭޖުން މޮންޓް ބްލާންކްގެ އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އެޕޭޖުން މޮންޓް ބްލާންކް އެކްސްޕްލޯރާގެ 100 އެމްއެލްގެ ސެންޓު ފުޅިއެއް ލިބޭނީ 1300 ރުފިޔާއަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި މި ސެންޓުގެ އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ފުޅިއެއް ލިބެން ހުރި އެންމެ ހެޔޮ އަގުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

އިންޓެންސް އެމްވީ އަކީ 100 ޕަސަންޓު އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ވިއްކާ ޕޭޖެކެވެ.

ލޯބިވެރިޔާއަށް ސެންޓުފުޅިއެއް ހަދިޔާއަކަށް ދޭން ބޭނުންނަމަ، އިންޓެންސް އެމްވީއިން އެކަމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

އެގޮތުން އޯޑަރ ކުރާއިރު ޕެކް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން ޕެކްކޮށްދީފައި ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. އެގޮތުުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނައިރު، ބޯޓުތަކަށާއި، އެއަރ ކާގޯ މެދުވެރިކޮށްވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެއެވެ.

އިންޓެންސް އެމްވީއިން ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ 7730055އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްގެން ވެސް އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ.