ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް އޮމާންކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ މޮޅު ސެންޓިއޯ ބްރޭންޑަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އާ ބްރޭންޑަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތައިލެންޑްގެ މި ބްރޭންޑް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، ވިއްކަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލިބޭ އިންނެވެ.

ލިބޭ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކުރި މި ބްރޭންޑަކީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދި މޮޅު ބްރޭންޑެެކެވެ.

މިއީ ތައިލެންޑްގައި ވެސް ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑަކަށް ވާއިރު، މިއީ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާއެއް ކަމަށް މިބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ކުރާ މީހުން ބުނެއެވެ.

މި ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން ވައިޓެނިން މިލްކް ބާތް ކްރީމްއަކީ ވަރަށް މީރު ވަސް ދުވާ، އެހާމެ ހަންގަނޑަށް ފަސޭހަ، އަރާމު ލިއްބައިދޭ މޮޅު އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ ހައިޑްރޮލައިޒްޑް މިލްކް ޕްރޮޓީން އިން މުއްސަނދި އަދި ވިޓަމިން އީ އާއި ވިޓަމިން ސީ ވެސް ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓަކަށްވާ އިރު، މިއީ ހަންގަނޑު ސާފްކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އޮތް ހައްލެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ހަންގަނޑު މުސްކުޅިވުން ދުރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ހަންގަނޑު މަޑުކޮށްދީ، ޒުވާންކަން އިތުުރުކޮށްދޭން މި ޕްރޮޑަކްޓް ވަރެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މި ބްރޭންޑުގެ ބާތު-ކްރީމްގެ 450 އެމްއެލް ފުޅި "ލިބޭ" ގައި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަން ހުރީ 165 ރުފިޔާއަށެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓު ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 9759452 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް ނުވަތަ "ލިބޭ" ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖު ކުރުމަށް އެ ފަރާތުން އެދެއެވެ.