ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް މިހާރު ލިބިފައިވާ "ސްޕާކަލް" ބްރޭންޑުގެ ދަތް އުނގުޅާ ބުރުަސް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިިފިއެވެ.

"ސްކާޕަކަލް" ބްރޭންޑުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އަދި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ "ލިބޭ" ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނިން ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް ވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ލިބޭއިން ދަނީ އެއް ބުރުސް ހިމެނޭ ޕެކްތަކާއި، ތިން ބުރުސް އަދި ފަސް ބުރުސް ހިމެނޭ ޕެކްތައްވެސް ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ.

"ލިބޭ" އަކީ ސްޕާކަލްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްތަކެއް ވިއްކަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް، ބުރުސް، ފްލޮސް އަދި މައުތްވޮޝް ހިމެނެއެވެ.

"ލިބޭ" ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ "ސްޕާކަލް" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މާލެއިން އޯޑަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިން ދެމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ވެސް ޕްރޮޑަކްޓުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ނަމްބަރަކީ 9759452 އެވެ.