ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ޖެނެޓް ބްރޭޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މިހާރު ލާމު އަތޮޅުންވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެތަކެތި ވިއްކަމުން އަންނަ ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިންގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވަނީ މިތަކެތި މިހާރު ލާމު އަތޮޅުންވެސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ޕޭޖްއަށް މެސެޖްކޮށްލުމުން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ޑެލިވެރީކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

"ލާމުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޖެނެޓް ބުރޭޑްގެ ޕްރަޑަކްސްތައް މިގެނައީ މިކޮޅުގައި މިތަކެތީގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު ވީމަ." ޖެނެޓް ބްރޭންޑްގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޖެނެޓް ބްރޭޑްގެ 5 ޕްރަޑަކްޓްއެއް މިހާރު ލާމްއިން ލިބޭނެއެވެ. އެއީ؛

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މިބްރޭޑްގެ ޕްރަޑަކްޑްސް ފޭސްބުކް ޕޭޖް "ކުއަލިޓީ ޗޮއިން" އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.. އަދި މި ޕްރޮޑަކްޓް ބައްލަވައި ގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، 9917874 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން އެދެއެވެ.