"ލިބޭ" އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ލޭންސްލޭ ސްލިމިންގ ކޮފީއަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ލިބޭ" އިން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ލޭންސްލޭ ކޮފީއަށް ޕްރި އޯޑަރު ކުރަން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު ފުރުސަތު މި ހުޅުވާލީ، ޕްރީ އޯޑަރު ކުރަ މީހުންނަށް މި މަސް ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކޮފީ". އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެެވެ.

ލޭންސްލޭ ކޮފީ އަކީ ބަރުދަން އިތުރު މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ކޮފީއެކެވެ. ބަރުދަން އިިތުރުވެ ބަރުދަން ލުއިކޮށް ބަނޑު ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އިތުބާރު ލޭންސްލޭ ކޮފީ އިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ލޭންސްލޭ ކޮފީއަށް ޕްރި އޯޑަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން "ލިބޭ“ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖު ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ 9759452 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން ކޮފީ އަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓު މާލެ ސަރަހައްދުން ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް "ލިބޭ" އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެެވެ. އަދި ރަށްރަށުން އޯޑަރު ކުރާނަމަ ބޯޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ.