ވެކިއުމް ރޯލްގެ އައު ސްޓޮކެއް ސޮއްޓި ބިޒްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ރޯލަކީ އެއްފުށުގައި ތިކި ޖަހާފައި ހުންނަ / ޕެޓާރން ވެކިއުމް ޕެކިންގ ރޯލެވެ. މިރޯލަށް ތިކި ޖެހި ވެކިއުމް ރޯލު ކިޔަނީ ރޯލުގެ އެފުށުގައި ތިކި / ޕެޓާރން ގޮތަށް ހުންނާތީވެއެވެ. މި ރޯލު ބޭނުން ކުރާނީ ގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ވެކިއުމް ކުދި މެޝިންތަކަށެވެ.

ތިކިޖެހި / ޕެޓާރން ވެކިއުމް ޕެކިންގ ރޯލް ލިބެންހުރި ސައިޒްތަކާއި އަގުތައް

6 އިންޗި ( 5 މީޓަރު 0.155 ގުރާމް ) ގެ 1 ރޯލް 65 ރުފިޔާއަށެވެ.
8 އިންޗި ( 5 މީޓަރު 0.205 ގުރާމް ) ގެ 1 ރޯލް 75 ރުފިޔާއަށެވެ.
10 އިންޗި ( 5 މީޓަރު 0.260 ގުރާމް ) ގެ 1 ރޯލް 100 ރުފިޔާއަށެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް އިން ޕެކިންގ އާއި ގުޅޭ އެކިވައްތަރުގެ ރޯލުތަކާއި އެކި ސައިޒުތަކުގެ ވެކިއުމް ބޭގްސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒްއިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަށް އިތުރު އަގަކާއިނުލައި ޑެލިވަރީކޮށްދެއެވެ. އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް އޯޑަރު ދިނުމުން ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮށްދެއެވެ.

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމަށް 7449955 ގުޅައިގެން / ވައިބަރ ކޮށްގެންވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެންވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރަ ހުންނާނީ ޗާންދަނީމަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.